Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie grantowym projektu „Kultura bez barier”

Do 26 kwietnia instytucje kultury – samorządowe, państwowe i współprowadzone – mogą składać wioski o dotację na przygotowanie przedsięwzięć kulturalnych, które będą w pełni dostępne dla wszystkich uczestników – niezależnie od stopnia ich sprawności – w ramach projektu „Kultura bez barier”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poprawa dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami – to główny cel programu „Kultura bez barier”, w ramach którego granty na łączną kwotę 20 mln zł zostaną przekazane instytucjom kultury z całej Polski, wyłonionym w drodze konkursu.
Nabór wniosków trwa do 26 kwietnia 2022 r. O finansowanie mogą ubiegać się instytucje kultury – samorządowe, państwowe i współprowadzone. Maksymalna wysokość grantu wynosi 250 000,00 zł – wkład własny nie jest wymagany.
Projekty mogą być realizowane do 15 czerwca 2023 r. Beneficjenci programu będą mogli także liczyć na wsparcie w trakcie realizacji projektów w ramach szkoleń warsztatowych, spotkań sieciujących i tutoringu.
Wnioski można składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PFRON.
Tam również znajdują się szczegóły dotyczące konkursu, jego regulamin, a także Model zapewniania dostępności oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest strategicznym partnerem krajowym projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 

Źródło: MKiDN