MKiDN: 25 mln zł dla 164 instytucji kultury w projekcie „Kultura bez barier”

Kolejne 44 instytucje kultury otrzymają środki na realizację przedsięwzięć poprawiających dostępność oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Łącznie, dzięki zwiększeniu budżetu realizowanego ze środków wspólnotowych projektu „Kultura bez barier” do 164 instytucji kultury z całej Polski trafi ponad 25 mln zł. Projekt jest realizowany wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Kultury bez Barier.
Pierwotnie w konkursie grantowym wyłoniono 122 instytucje, które miały zrealizować przedsięwzięcia grantowe za ponad 17 mln zł. Ostatecznie, po zwiększeniu budżetu do ponad 25 mln zł, granty zostały przyznane 164 instytucjom kultury (dwie instytucje zrezygnowały).
Zaktualizowana lista ocenionych wniosków znajduje się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


 

Źródło: MKiDN