17 milionów złotych trafi do instytucji kultury w ramach projektu „Kultura bez barier”

Ponad 17 mln zł trafi do 111 instytucji kultury z całej Polski w ramach unijnego projektu „Kultura bez barier” współrealizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Kultury bez Barier. Projekt ma za zadanie poprawę dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Instytucje kultury zostały wyłonione w drodze konkursu na podstawie zgłoszonych wniosków. Otrzymane dotacje wykorzystają do pilotażowego wdrożenia opracowanego w ramach projektu modelu zapewniania dostępności zasobów i oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.
Wyniki konkursu grantowego w ramach projektu „Kultura bez barier” zostały opublikowane na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


 

Źródło: MKiDN