Kujawsko-Pomorskie: Dofinansowanie remontów obiektów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami

Uzdrowisko w Inowrocławiu, Polski Związek Niewidomych w Bydgoszczy, gmina Lisewo, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku czy Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki) z Torunia, to tylko część podmiotów, które otrzymały dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku ponad 6,2 mln zł pochodzących ze środków PFRON, a będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, przeznaczono na dofinansowanie remontów w obiektach, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami. Na przyznanie tych środków mają szansę kolejne instytucje.
Do 30 listopada potrwa nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pośredniczy Urząd Marszałkowski. Wnioski można składać do końca listopada.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej 2 lat, posiadające pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.
– Wsparciem mogą być objęte m.in. domy pomocy społecznej, ośrodki rehabilitacyjno-lecznicze, szkoły integracyjne, sanatoria, ośrodki kultury, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, placówki integracji społecznej i zawodowej, uczelnie, domy dziennego pobytu i inne tego rodzaju instytucje – powiedział marszałek Piotr Całbecki.
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty budowy, przebudowy lub remontu obiektów służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Pieniądze mogą być przeznaczone między innymi na budowę wind, podjazdów i platform, remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z montażem siedzisk i uchwytów, termomodernizację budynków i odnowę elewacji, a także prace adaptacyjne i przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
W roku bieżącym na wsparcie 10 takich przedsięwzięć przeznaczono ponad 6,2 mln zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


 

Źródło: rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu