Rozstrzygnięto konkurs w ramach Programu rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa

Dnia 1 września bieżącego roku ogłoszono konkurs finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego głównym celem jest promowanie turystyki społecznej i zwiększenie jej dostępności dla grup społecznych podlegających potencjalnemu wykluczeniu. Program zakłada wsparcie dla osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Całkowita kwota przeznaczona na realizację programu w 2023 roku wynosi imponujące 6 577 464 zł.
Wiceminister sportu i turystyki, Andrzej Gut-Mostowy, podczas ogłoszenia wyników konkursu podkreślił, że celem programu jest uczynienie turystyki dostępną dla wszystkich. Chodzi o to, aby osoby starsze, dzieci wymagające szczególnej opieki, oraz dzieci z niepełnosprawnościami miały równe szanse w dostępie do możliwości uprawiania turystyki aktywnej w Polsce.
W praktyce program będzie realizowany poprzez dofinansowanie krajoznawczych wyjazdów turystycznych, które będą jednocześnie kampanią medialną promującą turystykę społeczną. Głównym celem tych działań będzie aktywizacja osób starszych. Jednak program ma także na celu szkolenie pracowników branży turystycznej w obszarze obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, a także promocję aktywizacji turystycznej wspomnianych grup społecznych. Całość działań ma na celu wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze turystyki.
Wypowiedź wiceministra Gut-Mostowego podczas ogłoszenia wyników konkursu jednoznacznie pokazuje zaangażowanie rządu w rozwijanie dostępności turystyki społecznej. „Od kilku lat konsekwentnie zwiększamy dostępność usług turystycznych dla grup społecznych, które same, bez pomocy ze strony państwa, nie byłyby w stanie w pełni realizować swojego prawa do wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Program Turystyki Społecznej to kolejna inicjatywa polskiego rządu, która będzie bodźcem rozwoju turystyki w Polsce. Dofinansujemy krajoznawcze wyjazdy turystyczne aktywizujące seniorów, dzieci z niepełnosprawnościami i podopiecznych z domów dziecka w całym kraju” – powiedział wiceminister.
Program obejmuje trzy główne rodzaje zadań objętych dofinansowaniem. Pierwszym z nich jest „My też zwiedzamy”, które polega na tworzeniu alternatywnej formy spędzania wolnego czasu opartej na krajoznawstwie. Ta forma ma szczególnie skupić się na osobach starszych, dzieciach z domów dziecka oraz dzieciach z niepełnosprawnościami i ich opiekunach.
Drugim rodzajem zadań jest „Transfer wiedzy”, które koncentruje się na podnoszeniu jakości i kompetencji kadry zawodowej oraz społecznej w turystyce społecznej. Celem jest poprawa świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Trzecim elementem programu jest „Kampania społeczna”, która ma na celu aktywizację beneficjentów turystyki społecznej, w szczególności osób ze szczególnymi potrzebami, oraz podniesienie ich świadomości na temat aktywności turystycznej.
Konkurs na rozwijanie turystyki społecznej to inicjatywa, która w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju turystyki w Polsce oraz zapewni, że osoby starsze, dzieci z domów dziecka i dzieci z niepełnosprawnościami będą miały szansę cieszyć się aktywnym wypoczynkiem na równi z innymi obywatelami. Program ten stanowi doskonały przykład dbania o dostępność i rozwijanie turystyki społecznej, która ma na celu uwzględnienie potrzeb wszystkich grup społecznych. Dzięki inwestycji w te obszary, Polska staje się bardziej przyjaznym miejscem dla turystów o różnych potrzebach i upodobaniach.


 

Źródło: MSiT