Rząd zdecydował o kontynuacji programu pod nazwą „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r.”, przedłożoną przez ministra sportu i turystyki.
Głównym celem Programu będzie wsparcie projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w zakresie promocji sportu osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o popularyzację sportu i aktywności fizycznej, jako formy włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie.

Najważniejsze rozwiązania

 1. O przyznanie dofinansowania projektów promujących sport osób z niepełnosprawnościami w 2023 r. będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami.
 2. Wnioskodawca musi przewidywać w ramach realizacji zadania udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania, w tym zadań jednostkowych.
 3. Zadania realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.
 4. Ze środków dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 2,5 % kosztów realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 5. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wyłącznie zadań realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia ogłoszenia Programu PSOzN 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 6. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki po zapoznaniu się z wynikami prac Zespołu oceniającego wnioski.

Cele programu

 1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości osób z niepełnosprawnościami na temat możliwości aktywnego życia oraz rozwoju psychofizycznego, w tym dostępu do usług i infrastruktury sportowej;
 2. Promocję sportu, jako jednej z form włączenia społecznego i rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami, w tym możliwości doskonalenia oraz edukacji trenerów i instruktorów sportowych w zakresie prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnościami;
 3. Popularyzowanie sportu, jako czynnika wpływającego na poprawę zdrowia osób z niepełnosprawnościami;
 4. Zwiększanie świadomości opinii publicznej na temat sportu osób z niepełnosprawnościami;
 5. Wsparciem objęte będą projekty promujące sport osób z niepełnosprawnościami, w tym:
  – festyny integracyjne, eventy, wystawy i pokazy;
  – kampanie outdoorowe;
  – kampanie społeczne z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji i mediów społecznościowych;
  – różnego rodzaju publikacje oraz wydawnictwa;
  – filmy i spoty promocyjne;
  – transmisje telewizyjne i live streaming.

Źródło: KPRM