XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące tematyki niepełnosprawności w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym została ogłoszona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Termin składania prac:

Ostateczny termin składania prac upływa 20 września 2023 roku o godzinie 23:59.

Procedura składania prac:

Uczestnicy konkursu powinni przesłać swoje prace drogą elektroniczną (w formatach PDF i DOCX) na adres konkurs@pfron.org.pl, wraz z wymaganymi załącznikami.

Uczestnicy i warunki konkursu:

 1. • Konkurs jest otwarty dla absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich, a także dla osób, które obroniły pracę doktorską w inny sposób.
 2. • Konkurs obejmuje prace magisterskie, które uzyskały ocenę „bardzo dobrą”, oraz rozprawy doktorskie dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych obronione w ciągu 24 miesięcy przed datą zgłoszenia pracy do konkursu.
 3. • Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać sami autorzy, dołączając pisemną rekomendację promotora pracy, dziekana wydziału, dyrektora instytutu, promotora lub recenzenta pracy magisterskiej lub doktorskiej.
 4. • Zaleca się, aby prace przesłane na konkurs spełniały wymogi dostępności określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Choć ten wymóg jest zalecany, nie jest obowiązkowy.
 5. • Zgłoszenie pracy do konkursu nie gwarantuje otrzymania nagrody.

Kategorie prac magisterskich i doktorskich:

Zgłoszona praca musi dotyczyć niepełnosprawności w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 1. • Rehabilitacja społeczna i zawodowa
 2. • Rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom niepełnosprawnym
 3. • Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
 4. • Rehabilitacja medyczna

Nagrody konkursowe dla autorów prac magisterskich i doktorskich:

Dla autorów prac magisterskich konkurs przewiduje trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:
I nagroda: 7000 zł
II nagroda: 5000 zł
III nagroda: 4000 zł
Dla autorów prac doktorskich konkurs przewiduje trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:
I nagroda: 13 000 zł
II nagroda: 11 000 zł
III nagroda: 9 000 zł
Laureaci konkursu są zobowiązani do opublikowania artykułu naukowego opartego na nagrodzonej pracy w kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Artykuł ten należy przesłać w terminie 30 dni od daty powiadomienia o otrzymaniu nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl.

Procedura składania prac:

Wersję elektroniczną pracy w formatach PDF i DOCX wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.
Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć:

 1. Wypełniony i podpisany cyfrowo lub odręcznie formularz zgłoszeniowy.
 2. Recenzje pracy.
 3. Oświadczenie uczestnika konkursu o braku konfliktu interesów z członkami Komisji Konkursowej.

Wyniki konkursu:

Informacje o wynikach konkursu oraz o uroczystej gali wręczenia nagród zostaną podane osobnym komunikatem na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
Wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach konkursu.


 

Źródło: PFRON