PFRON ogłasza XVII edycję Konkursu „Otwarte Drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie oraz projekty kół naukowych, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Prace należy przesłać do 15 października 2020 r. na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”
Prace należy przesłać pocztą (wersję papierową), za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PFRON oraz elektronicznie (wersja pdf) na adres konkurs@pfron.org.pl. W przypadku prac przesłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o zachowaniu terminu do składania pracy decyduje data nadania przesyłki.

Uczestnicy i warunki konkursu

 1. • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie, oraz koła naukowe,
 2. • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej oraz opiekun koła naukowego (w wypadku projektów kół naukowych),
  1. • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu oraz projekty kół naukowych, których realizacja zakończyła się w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia projektu do Konkursu.

   Kategorie prac magisterskich

   1. • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
   2. • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
   3. • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym),
   4. • kulturowe znaczenia niepełnosprawności.
    Projekty kół naukowych

   Konkursem objęte są projekty dotyczące zjawiska niepełnosprawności, w tym także innowacje technologiczne dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności.

   Sposób składania prac

   Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (w formacie pdf). Wersję elektroniczną pracy należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.
   Do pracy należy dołączyć

   1. • wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
   2. • streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
    ◦ prezentację przedmiotu pracy,
    ◦ cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
    ◦ techniki badawcze,
    ◦ najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
   3. • recenzje pracy,
   4. • wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
   5. • wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna – stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

   Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy przesłać zarówno w wersji papierowej, jak i w formie skanu elektronicznie.

   Wyniki konkursu

   Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.
   O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

   Dokumenty do pobrania:

   Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy.doc (40 KB)
   Link zostanie otwarty w nowej karcie
   Pobierz plik Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych.docx (15 KB)
   Link zostanie otwarty w nowej karcie
   Pobierz plik Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx (13 KB)
   Link zostanie otwarty w nowej karcie
   Pobierz plik Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu.docx (19 KB)
   Link zostanie otwarty w nowej karcie

   Źródło: kom. PFRON