XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Termin i miejsce wydarzenia:
05.09.2018 – 15.10.2018
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13,
00-828 Warszawa,
Kontakt w sprawie konkursu:
Wydział ds. Komunikacji
tel. (22) 50 55 271
e-mail: pwi@pfron.org.pl

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

 

Termin składania prac: do 15 października 2018 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

 

Uczestnicy i warunki konkursu:

• do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
• prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
• Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Kategorie prac magisterskich:

• rehabilitacja społeczna,
• rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
• rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac:

 

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.

Do pracy należy dołączyć:
1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
◦ prezentację przedmiotu pracy,
◦ cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
◦ techniki badawcze,
◦ najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
3. recenzje pracy (do zgłaszanej pracy magisterskiej należy dołączyć jedną recenzję),
4. płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.
5. wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
6. wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna- stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wyniki konkursu:

 

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”