Czy ZUS może rozłożyć na raty spłatę nienależnie pobranych świadczeń?

Oczywiście! Taki wniosek do ZUS może złożyć osoba, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń.

Jakie dokumenty są wymagane?

 1. • Wniosek, w którym podajesz:
 1. ◦ Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL, REGON), telefon, adres do korespondencji
 2. ◦ należności, o których rozłożenie na raty składasz wniosek, oraz ich wysokość,
 3. ◦ datę i numer decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, której dotyczy Twój wniosek
 4. ◦ Twoją propozycję spłaty zadłużenia: termin płatności rat, ich liczbę i wysokość
 5. ◦ uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia
 6. ◦ rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz, jeżeli jesteś przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność)
 7. ◦ podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.
 1. • Inne dokumenty:
 1. ◦ oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej (ROW)
 2. ◦ zeznanie podatkowe za ostatni rok (jeśli je składałeś) – gdy chcesz rozłożyć dług na raty na okres spłaty powyżej 12 miesięcy
 3. ◦ dotyczące pomocy publicznej – jeżeli jesteś przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność).

Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
Wnioski i formularze są dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w placówkach ZUS.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

Gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty?

Wniosek możesz:
• wysłać pocztą na adres jednej z placówek ZUS
• złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej placówce ZUS
• złożyć ustnie podczas rozmowy z pracownikiem ZUS, który spisze z niej protokół.

Jak i kiedy ZUS załatwi sprawę?

Postępowanie
Na podstawie dostępnych informacji ZUS stwierdza, czy będziesz w stanie spłacać należności objęte rozłożeniem na raty.
Bierze pod uwagę Twoją propozycję. Jednak na ostateczne ustalenie warunków spłaty mają wpływ przede wszystkim takie czynniki, jak: wysokość Twojego zadłużenia oraz Twoja sytuacja rodzinna i materialna.
Termin płatności raty (dzień miesiąca) ustalany jest indywidualnie dla każdego dłużnika.
Jeśli ZUS rozpatrzy Twój wniosek pozytywnie, podpisuje z Tobą umowę.
Termin rozpatrzenia
Wnioski są zazwyczaj rozpatrywane w terminie do dwuch miesięcy.

Czy można się odwołać?

Możesz zakwestionować sposób, w jaki rozpatrzono Twoją sprawę. Złóż pismo do placówki ZUS, która rozpatrywała Twoją sprawę. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz pisemną odpowiedź na Twój wniosek.


 

Źródło: ZUS