Pobierają rentę socjalną – ZUS żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. RPO interweniuje u pełnomocnika osób niepełnosprawnych

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób pobierających rentę socjalną  (mają do niej prawo osoby nie mogące pracować ze względu na stan zdrowia). Organy rentowe wydają wobec nich decyzje co do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z powodu przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu.
Podstawą prawną tych decyzji jest art. 10 ust. 1 i 6 ustawy o rencie socjalnej. Zgodnie z nim prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Prawo to  zawiesza się za miesiąc, w którym osiągnięto przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Zdaniem skarżących  konsekwencją jest tzw. „pułapka rentowa”, która jest istotną barierą w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Pojawia się postulat zmiany zasad rozliczania przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na przewidziane dla świadczeń emerytalno-rentowych określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika z prośbą o stanowisko w tej sprawie zwrócił się zastępca RPO, Stanisław Trociuk.


 

Źródło: Biuro RPO