Osoby niewidome nie będą podlegały windykacji należności? Jest projekt specustawy

Zdarzyła się komuś sytuacja, gdy firma windykacyjna torpedowała Was telefonami z różnych numerów kierunkowych, o najdziwniejszych porach dnia i nocy – bez względu czy był to dzień powszedni czy świąteczny? Jest szansa, że te nieuczciwe praktyki zostaną ukrócone i objęte surowymi sankcjami.
W Rządowym Centrum Legislacyjnym został opublikowany projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, który trafił właśnie do konsultacji publicznych.
Dziesiątki telefonów dziennie, wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika, zastraszanie i stosowanie szantażu emocjonalnego, a do tego gigantyczne odsetki od należności to częste praktyki firm windykacyjnych. Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło uregulować funkcjonowanie takich firm i objąć je specjalną, odrębną ustawą, która będzie miała za zadanie między innymi chronić osoby najbardziej narażone na nieuczciwych i nierzadko brutalnych windykatorów.
projekt ustawy wprowadza uregulowania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw windykacyjnych i działalności windykatorów. Chodzi o normatywne określenie pojęcia i zakreślenie ram prawnych działalności windykacyjnej oraz wprowadzenie uregulowań dotyczących statusu oraz praw i obowiązków osób prowadzących windykację,zwanych windykatorami. Projekt obejmuje unormowania określające podmioty uprawnione do podjęcia działalności windykacyjnej, regulujące kwestie udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie tej działalności oraz kompetencje właściwego w tym zakresie organu i wreszcie określające zasady sprawowania nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw windykacyjnych. Odrębne regulacje poświęcone zostały unormowaniu statusu windykatora,w szczególności kwestii nabywania i utraty uprawnień zawodowych oraz jego praw i obowiązków. Dotyczą one w szczególności warunków uzyskania licencji i zasad jej przyznawania i ewentualnego cofnięcia, kwestii związanych z samym dokumentem potwierdzającym posiadanie licencji oraz szczegółowych zagadnień związanych z prowadzeniem czynności windykacyjnych przez windykatorów. Najobszerniejszą część projektowanej regulacji poświęcono zasadom prowadzenia samej windykacji oraz nadzorowi nad działalnością przedsiębiorstw windykacyjnych i windykatorów. Założeniem projektowanej ustawy jest to, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie windykacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania zezwolenia, i wpisu do rejestru. Działalność windykacyjna będzie mogła być prowadzona wyłącznie przez określoną kategorię podmiotów (spółki akcyjne z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej5 mln zł) po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki i wpisie do prowadzonego przez niego (nowo utworzonego) Rejestru Przedsiębiorstw Windykacyjnych i Windykatorów. Natomiast samo wykonywanie czynności windykacyjnych rozumianych jako faktyczne działania zmierzające bezpośrednio do dobrowolnej (polubownej) zapłaty dochodzonej należności zostało zastrzeżone dla windykatorów zatrudnionych w przedsiębiorstwie windykacyjnym. Windykatorem będzie mogła być jedynie osoba posiadająca licencję i wpisana do rejestru windykatorów.

Osoby niewidome zwolnione z windykacji należności?

Ponadto projekt ustawy określa zakazy, zgodnie z którymi czynności windykacyjne nie mogą:być prowadzone wobec osób:niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym albo znacznym,niewidomych albo słabowidzących w stopniu znacznym,nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,powyżej 75 roku życia i obejmować należności, które uległy przedawnieniu.
To między innymi ta regulacja ma na celu objęcie jak najszerszą ochroną osoby zadłużone(obowiązane do zaspokojenia należności pieniężnych) wskazując enumeratywnie kategorie tych z nich, które w opinii projektodawcy są najbardziej bezbronne w bezpośrednim kontakcie z przedsiębiorcami działającymi na rynku windykacyjnym. Warto w tym miejscu podkreślić,iż wyraźny zakaz prowadzenia w ww. zakresie legalnych działań windykacyjnych wobec określonych kategorii osób oraz wobec należności, które uległy przedawnieniu powinien znacząco i w krótkim okresie czasu uporządkować tę sferę działalności gospodarczej,wywierającej obecnie tak duży i często negatywny wpływ na najbardziej wrażliwą społecznie część społeczeństwa. Przepisy projektowanego Rozdziału 4 ustawy, zawierają ponadto liczne przepisy, które zapewnią ochronę osób zobowiązanych przed bezprawnym działaniem przedsiębiorstw windykacyjnych i samych windykatorów. I tak, tytułem przykładu można wskazać, że w świetle projektowanych przepisów niedopuszczalny będzie kontakt telefoniczny z osobą zobowiązaną w dni ustawowo wolne od pracy oraz wykonywanie do niej wielokrotnych połączeń telefonicznych, czy też tekstowych. Windykatorzy będą mieli ponadto zakaz „nachodzenia” osób zobowiązanych w ich miejscach zamieszkania lub zatrudnienia. Projekt ustawy zakłada ponadto, że w toku prowadzonej windykacji, na każdym jej etapie,osoba zobowiązana będzie miała prawo do złożenia sprzeciwu, a sprzeciw ten będzie skutkował zaprzestaniem czynności windykacyjnych wobec osoby zobowiązanej. W przypadku zaś gdy przedsiębiorstwo windykacyjne nie będzie wywiązywało się ze swoich obowiązków, które nakłada na nich projektowana ustawa, osoba zobowiązana będzie miała w takim przypadku,prawo wniesienia zastrzeżenia do organu nadzoru.


 

Źródło: RCL