„Dostępność ponad barierami”. Ruszył nabór wniosków w konkursie PFRON

Celem konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Dostępność ponad barierami” jest rozwój i lepszy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także większa dostępność produktów i usług – również turystyki i rekreacji. 1 czerwca br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu, który potrwa do 2 sierpnia br. Do wzięcia jest łącznie 10 mln zł.
Konkurs „Dostępność ponad barierami” ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to wsparcie lokalnych inicjatyw poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.
Wartość grantu dla jednego Wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 1 mln zł i nie więcej niż 2mln zł.
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji następujących zadań:

  1. • zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową,
  2. • wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację,
  3. • wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku,
  4. • poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski w ramach konkursu mogą być składane od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r.
Wnioski o przyznanie grantu składane są:

  1. • w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, albo
  2. • w formie dokumentu elektronicznego – doręczanego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /PFRON/SkrytkaESP

 

Źródło: MRiPS