Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – trzy samorządy z regionu warszawskiego z dofinansowaniem

Gmina Leoncin, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Gmina Tłuszcz otrzymają dofinansowanie na realizację zadań w ramach Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”. Lista zatwierdzonych wniosków wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego została opublikowana 17 września 2021 r. na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Łączna kwota wsparcia w zakresie utworzenia „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” dla tych samorządów wyniesie 8 171 672,64 zł.

Gmina Leoncin

Gmina Leoncin otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 025 216,64 zł na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie stanowiącym własność Gminy Leoncin w miejscowości Górki. Inwestycja będzie polegała na przebudowie dawnej szkoły podstawowej na potrzeby Centrum. Następnie zostanie ono wyposażone, tak, aby stworzyć szczególne warunki do samodzielnego i niezależnego zamieszkania dla 13 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w formie pobytu całodobowego.
Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Górkach obejmować będzie część parteru z funkcją dzienną oraz całe piętro na którym zaprojektowane zostały jednoosobowe pokoje mieszkalne wraz z łazienkami z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb mieszkańców. Poruszanie się pomiędzy parterem a piętrem będzie możliwe poprzez windę dostosowaną do transportu osób z niepełnosprawnościami oraz schody spełniające odpowiednie standardy. Na podstawie podpisanych porozumień o współpracy, Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Górkach to oferta skierowana do mieszkańców gmin: Leoncin, Czosnów (powiat nowodworski) oraz Kampinos (powiat warszawski-zachodni). Planowany termin realizacji zadania: 01.10.2021 r. – 30.06.2022 r.

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 073 228,00 zł na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie Dzielnicy Ursynów. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego, dwukondygnacyjnego obiektu budowlanego na potrzeby funkcjonowania Centrum oraz wyposażenie w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe służące do wielokrotnego wykorzystania. Centrum opiekuńczo-mieszkalne oferować będzie kompleksowe, komfortowe i bezpieczne warunki dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które otrzymają wsparcie w formie pobytu całodobowego.
W planowanym Centrum, część całodobową stanowi: 12 pokoi jednoosobowych i 4 pokoje dwuosobowe, każdy z zapleczem sanitarnym. Położenie i usytuowanie ursynowskiego Centrum umożliwi włączenie uczestników Programu do społeczności lokalnej i przyczyni się do poprawy jakości życia uczestników w ich środowisku. Planowany termin realizacji zadania: 30.04.2021 r. – 31.12.2023 r.

Gmina Tłuszcz

Gmina Tłuszcz otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 073 228,00 zł na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie stanowiącym własność Gminy Tłuszcz. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego obiektu Centrum, które będzie funkcjonowało jako odrębny ośrodek wsparcia. W Centrum przygotowane zostaną miejsca dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym w formie pobytu dziennego oraz całodobowego.
W ramach Centrum będą prowadzone usługi dla:
– 14 osób, które będą korzystały ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w wymiarze 8 godzin dziennie;
– 6 osób, które otrzymają wsparcie w formie całodobowego mieszkania przez 7 dni w tygodniu. W części mieszkalnej znajdować się będą 4 pokoje jednoosobowe oraz 1 pokój dwuosobowy z łazienkami.
Przy planowaniu budowy bazy lokalowej Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Tłuszczu uwzględniono konieczność zapewnienia pełnej dostępności osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń, z których będą korzystać. Planowany termin realizacji zadania: 01.09.2021 r. – 30.06.2023 r.
Celem głównym utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego jest pomoc dorosłym osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zapewnienie mieszkania i opieki w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Centra, poprzez wspólny pobyt uczestników, będą wpływać na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaangażowanie w Centrach odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów. Planowane placówki zapewnią uczestnikom wyżywienie oraz odpowiednią bazę lokalową (część dzienną i mieszkalną).
Dotychczas z terenu województwa mazowieckiego akceptację ze strony Ministra Rodziny i Polityki Społecznej otrzymało osiem jednostek samorządu terytorialnego (6 powiatów oraz 2 gminy), tj. Powiat Wołomiński, Powiat Mławski, Powiat Lipski, Gmina Zaręby Kościelne, Powiat Radomski, Powiat Pruszkowski, Powiat Pułtuski, Gmina Stare Babice.
Łączna kwota wsparcia z Funduszu Solidarnościowego w zakresie utworzenia „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”  dla powyższych jednostek wynosiła 22 562 703,79 zł.


 

Źródło: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego