Uwaga samorządy! To ostatnia szansa, by dołączyć do programu Centra opiekuńczo-mieszkalne

Już tylko do 30 września br. samorządy mogą składać wnioski w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. – Gorąco zachęcam do uczestnictwa w programie, to ogromna pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, szansa na możliwie samodzielne funkcjonowanie – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Do 30 września br. samorządy szczebla gminnego i powiatowego mogą aplikować o środki z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
– Gorąco zachęcam do uczestnictwa w programie. To ważna i potrzebna pomoc dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnikom programu będzie zapewniona opieka, a zajmujący się nimi na co dzień opiekunowie otrzymają wsparcie i możliwość realizacji swoich codziennych aktywności. To także wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Osoby, do których kierowany jest program, obok różnorodnego wsparcia – również w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej czy kompetencji poznawczych oraz społecznych – będą miały zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Gdzie złożyć wniosek?

Zainteresowane jednostki muszą złożyć wnioski do właściwego wojewody, który następnie przekazuje je do Minister ds. zabezpieczenia społecznego. Po ostatecznej weryfikacji wniosków Minister podpisuje z wojewodami umowy na przekazanie środków finansowych z programu.
Gminy i powiaty mogą składać wnioski o wsparcie z obu modułów programu.
Moduł 1 – utworzenie i wyposażenie Centrum
Pierwszy moduł programu obejmuje utworzenie, przebudowę, remont lokalu i wyposażenie Centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Gminy i powiaty mogą się starać o wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.
Moduł 2 – funkcjonowanie Centrum
W ramach drugiego modułu finansowane jest utrzymanie działalności Centrum. Obejmuje ono m.in.: zabezpieczenie dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości), opłacanie podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie budynku, zakup usług (np. wyżywienia dla uczestników Centrum), zakup materiałów do pracy z uczestnikami programu, przeprowadzanie okresowych przeglądów, kontroli stanu oraz konserwacji urządzeń budowlanych i sprzętu wielokrotnego użytkowania, w tym sprzętu specjalistycznego.
Centra opiekuńczo-mieszkalne mogą otrzymać również dofinansowanie na wydatki związane z transportem uczestników Centrum, pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników programu.


 

Źródło: MRPiPS