Mazowieckie: Ponad 3,3 mln zł na wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Organizacja szkoleń, prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających i wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, to tylko część zadań, które zostaną zrealizowane przez 47 organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ogłoszonym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Dzięki przyznanym przez zarząd województwa mazowieckiego środkom pochodzącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Celem działań prowadzonych przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe na Mazowszu jest włączenie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe. Wsparcie społeczne jest szczególnie ważne i potrzebne osobom z niepełnosprawnościami, które narażone są w życiu na wykluczenie społeczne. Pod wpływem licznych działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, osoby z niepełnosprawnościami mogą być aktywnie obecne w społeczeństwie oraz kształtować poczucie własnej tożsamości. W czasach pandemii ta pomoc nabiera jeszcze większego znaczenia, dlatego na ten rok samorząd województwa mazowieckiego zdecydował o przekazaniu trzykrotnie większej kwoty na wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

– mówi członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.
Zgodnie z przeznaczeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, których działania odpowiadają potrzebom zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzinom.

Warsztaty i pomoc po pandemii

– Aż 115 organizacji złożyło oferty konkursowe, a 47 z nich otrzymało dofinansowanie. Dzięki tym środkom realizowane będą zajęcia indywidualne i grupowe, które pozwolą nabywać, rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty te umożliwią też rozwój umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Ważne jest kompleksowe podejście do polityki społecznej do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które uwzględnią ich potrzeby w zakresie niezależnego życia i włączenia do społeczeństwa.

– mówi Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Jak co roku środki z PFRON przeznaczone są na wsparcie w siedmiu obszarach. Co ważne, w konkursie promowane były dodatkowymi punktami oferty, które przewidywały działania bezpośrednio ukierunkowane na łagodzenie negatywnych skutków, jakie spowodowała w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych epidemia SARS-CoV-2.
Jednym z obszarów jest organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, które zaktywizują zawodowo i społecznie te osoby. Dotację na takie działania otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” im. Św. Brata Alberta z Radomia.
Dofinansowanie można było uzyskać również na organizację i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy, prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć. Chodzi o działania, które podnoszą umiejętności pracy osób zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami lub współpracujących z nimi. Takie wsparcie otrzymało w sumie 7 organizacji – z subregionów płockiego, siedleckiego, warszawskiego wschodniego i Warszawy.
Grupowe i indywidualne zajęcia, które rozwijają umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania oraz ułatwiają komunikację z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną – 15 tego typu inicjatyw z subregionów ostrołęckiego, płockiego, siedleckiego, warszawskiego wschodniego, warszawskiego zachodniego i Warszawy również odbędzie się dzięki przyznanemu dofinansowaniu.
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych Pozytywni (subregion radomski) zrealizuje projekt „Budujemy niezależność” wpisujący się w obszar włączanie osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy (przez m.in. doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenia indywidualnego planu drogi zawodowej)
Poza tym o środki można było ubiegać się przy organizacji regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami (21 organizacji z niemalże całego województwa) oraz szkoleń dla tłumaczy języka migowego i tłumaczy – przewodników (Fundacja Instytut Spraw Głuchych z Warszawy). Wsparciem objęte zostały także świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności usług asystencji osobistej. Ten cel realizować będzie Fundacja Na Rzecz Nauki i Innowacyjności ze Zdunkowa (gmina Gniewoszów w powiecie kozienickim).


 

Źródło: MCPS