Mazowieckie: Ponad 2,9 mln zł na zmiany w budynkach służących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Odpowiednio szerokie drzwi, windy, ale również nowo tworzone przestrzenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – to najczęstsze powody wnioskowania o dofinansowanie. Zarząd województwa zdecydował o przyznaniu 2,9 mln zł na 10 projektów z terenu województwa mazowieckiego.

– Środki pochodzące z PFRON na rok 2022, to środki, które od lat wspierają trzy obszary działań dotyczących osób z niepełnosprawnościami: działalność zakładów aktywności zawodowej, dofinansowanie robót budowlanych w konkretnych obiektach oraz dotacje dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dziś wyłoniliśmy do dofinansowania projekty związane z pracami budowlanymi

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.
Projekty dotyczą robót budowlanych wykonywanych w budynkach, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o stworzenie przestrzeni dostępnej dla tych osób. Prace mogą mieć różny zakres, ale nie mogą wiązać się z całkowitą rozbiórką obiektu.
O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy lokalne, organizacje i przedsiębiorcy. Do końca listopada poprzedniego roku (bo taki jest formalny termin) do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły w sumie 24 wnioski. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 14 z nich, jednak jeden z wnioskodawców zrezygnował z ubiegania się o środki.

Dziesięć projektów

– Zespół, który weryfikował wnioski, przedstawił propozycję do dofinansowania dziesięciu z nich, ponieważ w przypadku trzech stwierdzono, że ich cel i przewidywane efekty nie dotyczą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, w takim znaczeniu, do jakiego zobowiązują nas przepisy ustawy

– wyjaśnia Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora MCPS.
Samorząd powiatu sierpeckiego otrzymał w tym roku w sumie 362 tys. zł na dwa projekty: dobudowę sali wielofunkcyjnej i dwóch sal lekcyjnych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu oraz na likwidację barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu. W przypadku tej drugiej inwestycji wybudowany będzie podjazd dla osób niepełnosprawnych, zostaną przebudowane schody wejściowe, a także wymienione drzwi wejściowe i zbudowany parking dla samochodów osobowych.
Na dostosowanie budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim samorząd miasta otrzymał ponad 158 tys. zł. Miasto Ostrołęka dzięki prawie 529 tys. zł częściowo przebuduje Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrołęce, dobudowując dźwig platformowy, a samorząd powiatu ostrowskiego przebuduje salę gimnastyczną, dobudowując windę w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie (dofinansowanie to w tym roku prawie 200 tys. zł, w przyszłym zaplanowane jest jeszcze ponad 774 tys. zł). Gmina Pułtusk dzięki ponad 871 tys. zł rozpocznie rozbudowę i przebudowę Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (na kolejne lata zaplanowane jest dalsze dofinansowanie w wysokości 3,8 mln zł).
Samorząd powiatu warszawskiego zachodniego będzie realizował dwa projekty (w tym roku w sumie prawie 500 tys. zł dofinansowania). Jeden z nich dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, w efekcie której możliwe będzie korzystanie z windy. Drugi – budowy windy trzyprzystankowej wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa Powiatowego (to inwestycja dwuletnia i w przyszłym roku ma otrzymać jeszcze prawie 322 tys. zł dofinansowania).
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej otrzymało 157 tys. zł (na kolejne lata przewidzianych jest 620 tys. zł) na przebudowę poddasza na cele mieszkalne w prowadzonym przez nich Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie, a Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego – prawie 194 tys. zł na wymianę dźwigu osobowego dla osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

Podział środków z PFRON

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem. Na 2022 r. PFRON przyznał samorządowi województwa mazowieckiego ponad 18,2 mln zł na realizację ustawowych zadań. Radni województwa podczas marcowego sejmiku przyjęli podział tych środków, przeznaczając prawie 6,9 mln zł na podstawie wnioskowanych kwot oraz biorąc pod uwagę trwające wieloletnie projekty. Radni zdecydowali, że 3,3 mln zł to zabezpieczenie zobowiązań wynikających z wieloletnich umów, a tegoroczne dofinansowanie miało wynieść 3,5 mln zł. Ponieważ w ostatniej chwili wycofał się jeden z wnioskujących w tym roku na inwestycje zarząd województwa przeznaczył ponad 2,9 mln zł, a 581 tys. zł będzie mogło zasilić pulę środków przeznaczonych na otwarte konkursy ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS