100 mln zł na rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami” na realizację projektów zwiększających poziom i jakość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.
W ramach konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczono 100 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na bezpośrednie wsparcie, które ma przyczynić się do aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:
1. Kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby, w tym m.in.:

 1. • identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 2. • ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,
 3. • uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji,
 4. • zdobywanie doświadczenia zawodowego,
 5. • zatrudnienie wspomagane,
 6. • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
 7. • wsparcie pracodawców mające na celu przygotowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

2. Wsparcie w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami pozostających na rynku pracy, służące poprawie ich pozycji na rynku pracy, w tym m.in.:

 1. • identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
 2. • ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,
 3. • uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji,
 4. • zdobywanie doświadczenia zawodowego,
 5. • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Kto może ubiegać się o środki

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty, które:

 1. • posiadają status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu

lub

 1. • posiadają status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadziły do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.

Terminy naboru wniosków

 1. • 1 runda: wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2020 do dnia 30.10.2020 (do godziny 12:00),
 2. • 2 runda: wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 02.11.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00),
 3. • kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.12.2020) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00).

UWAGA: Ogłoszenie drugiej oraz kolejnych rund naboru wniosków uzależnione będzie od dostępności środków w ramach konkursu.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).


 

Źródło: MRPiPS