45 mln zł. na usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych

PFRON ogłosił konkurs grantowy dla gmin i powiatów. Budżet 45 mln zł pozwoli rozwijać usługi transportu dla osób niepełnosprawnych i likwidować bariery architektoniczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Osoby niepełnosprawne chcą uczestniczyć w wszystkich przejawach życia zbiorowego. Każdy rodzaj wsparcia, który pozwala rozwijać ich aktywność w życiu społecznym, zawodowym czy publicznym sprzyja pełniejszej ich integracji w przestrzeni publicznej, w miejscu pracy, w szeroko pojętej społeczności lokalnej.
Taki też cel przyświeca nowemu konkursowi, jaki ogłosił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Konkurs „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” skierowany jest do gmin i powiatów, jak także do związków i porozumień utworzonych przez te jednostki samorządowe.
Celem konkursu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Milionowe formy wsparcia

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 1 mln zł w przypadku wniosku dotyczącego wyłącznie uruchomienia usług transportowych door-to-door oraz 2 mln zł w przypadku wniosku dotyczącego usług  door-to-door oraz wprowadzenia usprawnień  architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Łączny budżet konkursu wynosi 45 mln zł.
Wnioski w ramach konkursu grantowego można składać tylko w formie elektronicznej  do 21 sierpnia 2020 r., do godz. 14:00, poprzez generator wniosków na stronie PFRON-u.
Więcej informacji na temat konkursu wraz z regulaminem można znaleźć na stronie  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Konkurs „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.


 

Źródło: MRPiPS