Czechowice Dziedzice: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Komunikat OPS

Źródło: OPS/inf. pras.


 

Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała środki finansowe z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.
Program ten zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, które wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, a ich dochód nie przekracza 350% obowiązującego kryterium dochodowego, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 2 453,50 zł., a dla osoby w rodzinie 1 848 zł.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z pracownikami Zespołu ds. Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 1 B, tel. 32/214-51-37 lub 508 069 933 w godzinach:

  1. • poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00
  2. • czwartek 7.00-17.00
  3. • piątek 7.00-13.00.