Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 26 lutego 2020 roku w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
W posiedzeniu wziął udział Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS Paweł Wdówik, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz i Naczelnik Wydziału do Spraw Obsługi Funduszu Solidarnościowego w Biurze Pełnomocnika Rządu Pani Elżbieta Gimlewicz.
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej Monika Zima-Parjaszewska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Poruszono kwestie związane z najbliższymi planami Ministerstwa w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – programów finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego, założeniami prac przy „Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2020 – 2030” oraz priorytetami działań KRK na 2020 r.
W pierwszej części posiedzenia podsumowano wprowadzone w zeszłym roku  programy finansowane z FS: „Centra Opiekuńczo–Mieszkalne”,  usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i opieka wytchnieniowa oraz przedstawiono obecny stan prac nad zmianami w edycji 2020.
Następnie Pan Minister Paweł Wdówik, przedstawił założenia i plan prac przy „Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2020 – 2030”.
Po przerwie członkowie Krajowej Rady Konsultacyjnej przedstawili priorytety działań KRK na
2020 r.
Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest forum współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.