II Posiedzenie Rady Dostępności

Po raz drugi w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 29 maja br. spotkali się przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych a także środowisk osób z niepełnosprawnościami by w wspólnie rozmawiać o stanie realizacji oraz nowych inicjatywach podejmowanych w ramach Programu Dostępność Plus.
– Dla nas jesteście Państwo zapleczem eksperckim, ale i inspiracją do dalszych działań. Szereg postulatów i pomysłów określonych w Programie Dostępność Plus już uruchomiliśmy, nad innymi intensywnie pracujemy. Dziś chcemy porozmawiać z Państwem o kolejnych działaniach. O tym co waszym zdaniem jest najważniejsze i  jak najlepiej to osiągnąć – powiedziała podczas otwarcia posiedzenia wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Spotkanie poświęcone było omówieniu  kwestii problemowych związanych z realizowanymi obecnie inicjatywami poświęconymi problematyce dostępności. W szczególności poruszono kwestie dotyczące trwających prac legislacyjnych nad ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz projektowanym zmianom rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wejście w życie nowych przepisów będzie stanowić mocny impuls do wdrażania dostępności na szeroką skalę w podmiotach publicznych i prywatnych, dlatego ważne jest aby projektowane przepisy zostały skonfrontowane z opinią ekspertów zasiadających w Radzie Dostępności.
Podczas II posiedzenia zostało powołanych dwóch nowych członków Rady: Adrian Furman, prezes i założyciel Grupy AF sp. z o. o. oraz spółki w Stanach Zjednoczonych – Poland. IT- Lab oraz Jacek Welter, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób  Niepełnosprawnych.
Rada Dostępności to grupa ekspertów, reprezentujących różne środowiska. Wśród nich są przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz eksperci ds. dostępności. Członkowie Rady Dostępności to osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dostępności, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb. Wśród członków rady są także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które najlepiej znają bariery w naszym otoczeniu i przestrzeni publicznej.
Do głównych zadań Rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności oraz przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w Programie.