Częstochowa: Uniwersytet Jana Długosza z dofinansowaniem na projekt pn. „Uniwersytet dostępny”

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 3,8 miliona złotych dofinansowania na realizację projektu pt. „Uniwersytet dostępny”. Projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej otrzymując maksymalną liczbę punktów. Do konkursu zgłosiło się 108 uczelni, z czego 85 otrzymało finansowanie.
Zwycięski projekt dotyczy poprawy dostępności Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dla osób z niepełnosprawnością (w tym studentów, doktorantów oraz pracowników). Działania te będą realizowane poprzez:

  1. – opracowanie i dostosowanie procedur kształcenia, realizowanych zajęć oraz wykorzystywanych na nich materiałów dydaktycznych do potrzeb osób
    z niepełnosprawnością,
  2. – dostosowanie administrowanych stron internetowych do standardów WCAG,
  3. – dostosowanie narzędzi informatycznych w tym platformy e-learningowej,
  4. – szkolenia pracowników uczelni oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach i wizytach studyjnych,
  5. – działania z zakresu dostępności architektonicznej (w tym budowa windy umożliwiająca poruszanie się osób z niepełnosprawnością w budynku dotychczas niedostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, utworzenie w pełni dostępnego Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością, utworzenie pokoju wyciszeń i pokoju pracy indywidualnej),
  6. – zakup specjalistycznego sprzętu dedykowanego osobom z niepełnosprawnością
    (w tym wspierającego realizację kształcenia w zakresie języków obcych i wychowania fizycznego),

Aby zadania te były realizowane w sposób odpowiadający potrzebom studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością, zostaną przeprowadzone badania
w działaniu w raz z członkami wspólnoty akademickiej posiadającymi niepełnosprawność. Stanowić one będą pogłębioną diagnozę trudności jakich doświadczają osoby z niepełnosprawnością w procesie kształcenia na uczelni, ich potrzeb i związanych z nimi konieczności wprowadzenia racjonalnych dostosowań. Praca zespołu koncentrować się będzie na ustaleniu najbardziej potrzebnych usług wspierających proces edukacyjny oraz w efekcie tych prac na wypracowaniu wniosków i wdrożeń dla praktyki kształcenia.


 

Źródło: UJD