Radom: Ruszył nabór uzupełniający do projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

Źródło: inf. pras.


 

Zwolniło się kilka przyłączy do Internetu w ramach realizowanego przez miasto projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Obecnie trwa nabór uzupełniający do grupy „Otrzymanie przyłącza do Internetu”.
Zakwalifikowanie się do uczestnictwa w tym elemencie projektu oznacza możliwość bezpłatnego korzystania z przyłącza do Internetu, bez otrzymania sprzętu komputerowego. Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego. Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z Internetu, uczestnicy projektu muszą pozyskać we własnym zakresie.
Projekt skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz korzystających z pomocy społecznej (w tym ze stypendiów socjalnych).
Zainteresowane powinny być także osoby z grupy tzw. 50+, o dochodach nie przekraczających najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. w Urzędzie Miejskim w Radomiu (wejście od strony ul. Żeromskiego), w:
Wydziale Teleinformatycznym – sekretariat, pok. 52;
Wydziale Teleinformatycznym – Biuro Projektu, pok. 73B;
Formularze wniosków zgłoszeniowych są wydawane w tych samych pokojach urzędu.
Wniosek można pobrać również ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu:
http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/45876,Nr-5242019-w-sprawie-okreslenia-zasad-oceny-wnioskow-o-uczestnictwo-w-Projekcie-.html