Rzeszów: Projekt „Pokonać niesamodzielność” / Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Źródło: MOPS Rzeszów


 

Gmina Miasto Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie przystąpił do realizacji projektu pn. „Pokonać niesamodzielność”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w okresie od VIII 2019 r. do VII 2021 r. poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego skierowanej dla co najmniej 470 osób niesamodzielnych z miasta Rzeszowa.
Z usług Wypożyczalni mogą korzystać osoby, które:

  1. • posiadają status osoby niesamodzielnej rozumianej jak osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
  2. • posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu,
  3. • przedstawią oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rzeszowa,
  4. • przedstawią oświadczenie o braku możliwości przyznania dofinansowania z NFZ do sprzętu tożsamego do wypożyczanego.

Biuro Projektu/Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pok. 14, tel./fax. (17) 863-02-53,
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl lub skubisza@mopsrzeszow.pl
Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu, przez pracownika MOPS, pocztą tradycyjną lub elektroniczną oraz faxem.
Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego
Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Pokonać niesamodzielność”
Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu powinny dostarczyć następujące dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie o braku możliwości przyznania dofinansowania z NFZ do sprzętu tożsamego do wypożyczanego
  3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rzeszowa
  4. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu
  5. Klauzula RODO
  6. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu (w sytuacji posiadania)

Dokumenty uczestnika projektu:

Załącznik nr 6 – deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 7 – oświadczenie uczestnika Projektu
Załącznik nr 8 – umowy użyczenia