Ulgowe przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego.

Szanowni Państwo,

możemy już rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące ulg na przejazdy środkami transportu publicznego.

Jaka zniżka przysługuje przewodnikowi a jaka opiekunowi?

Czy na wszystkie środki transportu przysługują ulgi?

Na te i wiele innych pytań otrzymaliśmy precyzyjne odpowiedzi z Ministerstwa Infrastruktury.

Polecamy Państwa uwadze dokument zawierający opisy wszystkich ulg dotyczących osób z dysfunkcją wzroku.


 

„Interpretacja przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) Ministerstwo Infrastruktury uprzejmie informuje, że pojęcie opiekuna lub przewodnika zostało zdefiniowane w art. 1a ust. 4 pkt 3 niniejszej ustawy.
Zgodnie z tymi przepisami przez opiekuna należy rozumieć osobę pełnoletnią, która towarzyszy w podróży osobie niepełnosprawnej wymagającej opieki, natomiast przez przewodnika osobę, która ukończyła 13 lat albo psa – przewodnika, która towarzyszy w podróży osobie niewidomej i pomaga jej w dotarciu do celu podróży.
W przypadku, gdy przewoźnik odmawia – ze względu na wiek – udzielenia ulgi na przejazd przewodnikowi osoby niewidomej, która ukończyła 13 lat, pasażerowie przysługuje skarga do:
– organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) – organu, który wydał temu przewoźnikowi zezwolenie (przewoźnik autobusowy);
– Urzędu Transportu Kolejowego (przewoźnik kolejowy).
Odnośnie zapytania dotyczącego uprawnień osób niewidomych i słabowidzących do ulg przy przejazdach do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Ministerstwo Infrastruktury informuje, że ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego przewiduje takie uprawnienia na następujących zasadach.
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz innych placówek wymienionych w art. 2 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy uprawnione są następujące osoby:
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne (bez względu na stopień czy przyczynę niepełnosprawności) – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych.
Dokumentami poświadczającymi wskazane uprawnienia zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810) są odpowiednio:
1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
c) legiitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;
2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia,
b) legitymacja osoby niepełnosprawnej,
c) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej lub organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa wyżej, jest wymagane zaświadczenie, zawiadomienie lub skierowanie określające odpowiednio:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych są:
– dokumenty dziecka określone powyżej (jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem);
– zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia) albo zaświadczenie, zawiadomienie lub skierowanie, o których mowa powyżej (jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu)”.