Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłasza konsultacje społeczne dotyczące rozporządzenia w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazuje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii zainteresowanych stron odnośnie poszczególnych zapisów prezentowanego projektu.
Uwagi i opinie należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. na adres niepelnosprawni_tv@krrit.gov.pl
Od osób fizycznych wymagane jest również przekazanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z toczącymi się konsultacjami.