Nowe zasady waloryzacji rent i emerytur: Projekt ustawy trafił właśnie do konsultacji publicznych


W rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt ustawy, który ma zmienić zasady waloryzacji emerytur i rent. Przedstawione zmiany mają na celu zrealizowanie obietnicy zawartej w expose Prezesa Rady Ministrów z grudnia 2023 roku dotyczącej dwukrotnej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Obecnie, zgodnie z ustawą z 1998 roku, waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest raz w roku, zwykle od 1 marca. Polega ona na zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji, który uwzględnia średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku, powiększony o przynajmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Zmiany proponowane w projekcie ustawy mają zastosowanie w sytuacji, gdy wzrost cen w pierwszym półroczu przekroczy 5%. Wtedy zaplanowano wprowadzenie dodatkowej waloryzacji, która miałaby chronić świadczeniobiorców przed skutkami wzrostu inflacji. Ta dodatkowa waloryzacja, zwana także interwencyjną lub okresową, przewiduje podwyżki świadczeń od 1 września danego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Zasadniczą różnicą w proponowanym systemie jest wprowadzenie dodatkowej waloryzacji w sytuacji, gdy wzrost cen przekroczy 5% w pierwszym półroczu. Wówczas obowiązywałaby zarówno waloryzacja roczna, jak i dodatkowa waloryzacja, co mogłoby przynieść większe podwyżki dla emerytów i rencistów.
Dodatkowa waloryzacja ma być oparta na wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu, zwiększonym o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym okresie. Ponadto, proponuje się, aby udział realnego wzrostu wynagrodzenia w wskaźniku dodatkowej waloryzacji był przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.
Warto zaznaczyć, że dodatkowa waloryzacja nie wpłynie na system przyznawania świadczeń poza terminem jej przeprowadzenia. Zgodnie z projektem, osoby, którym przyznane zostaną świadczenia po dniu 31 sierpnia roku, w którym przeprowadzana jest dodatkowa waloryzacja, nie będą podlegać tej formie podwyżek do lutego następnego roku.
Propozycje te mają na celu zabezpieczenie sytuacji finansowej osób starszych w obliczu wzrostu cen, zapewniając jednocześnie stabilność systemu emerytalnego. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi kolejny krok w kierunku dostosowania systemu emerytalnego do zmieniających się realiów społeczno-ekonomicznych.


 

Źródło: RCL