Komu będzie przysługiwał Bon senioralny?


Założenia tzw. bonu senioralnego przedstawiła w czwartek Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Program skierowany będzie do seniorów w wieku 75+ i ich pracujących rodzin.
– W jednym z wywiadów powiedziałam, że kładę się spać i budzę się z bonem senioralnym. Cieszę się, że na 100 dni mogę zaprezentować założenia tego systemowego rozwiązania. To naprawdę ważne, że polityka senioralna weszła w ostatnim czasie do mainstreamu debaty publicznej – mówiła podczas konferencji prasowej M. Okła-Drewnowicz.
Założenia tzw. bonu senioralnego zapisane są w projekcie Ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem. Bon senioralny to świadczenie pozwalające na sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te będą obejmowały pomoc w codziennych czynnościach, kontakt z otoczeniem, pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków.
– Budujemy system wsparcia seniora w miejscu jego zamieszkania. Chcę, by kierowanie osób starszych do placówek całodobowych było absolutną ostatecznością – podkreśliła Minister ds. Polityki Senioralnej.
– Program skierowany będzie do seniorów w wieku 75+ i ich pracujących rodzin. – Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2 150 zł (co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.). – Warunkiem otrzymania wsparcia będzie aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej dziecka seniora).
– Bon senioralny to rozwiązanie aktywizacyjne. Z jednej strony pozwoli rodzinom seniorów pozostać na rynku pracy, z drugiej stworzy miejsca pracy dla opiekunów. Wielu z nich wyciągnie z szarej strefy – mówiła Minister.

Zasady korzystania z bonu senioralnego

Wniosek o przyznanie bonu składać będzie rodzina w porozumieniu z seniorem. Według przeprowadzonych szacunków z bonu senioralnego skorzystać będzie mogło ponad 535 tys. osób starszych.
Organizacją usług na rzecz seniora zajmą się samorządy gminne – będą mogły zrealizować je samodzielnie lub zlecić np. organizacji pozarządowej, podmiotowi ekonomii społecznej czy lokalnej firmie.
– Szczególnie trudna sytuacja występuje na obszarach wiejskich. Tam pracę opiekuna mogłyby podjąć np. odpowiednio przeszkolone panie z kół gospodyń wiejskich. Rozmawiałam już z przedstawicielkami tego środowiska, wyrażają żywe zainteresowanie taką formą aktywizacji – tłumaczyła M. Okła-Drewnowicz.
Pierwszym etapem realizacji programu będzie przygotowanie i przeszkolenie kadry opiekunów. Jednym z wymagań będzie odbycie 30-godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy z seniorami z niezaspokojonymi potrzebami życia codziennego.
Program będzie posiadał kryteria dochodowe. W przypadku seniora dochód miesięczny nie będzie mógł przekraczać 5 000 zł brutto.
– Kryterium dochodowe dla seniora zawieszamy stosunkowo wysoko. To swoista rewolucja, chcemy wyjść poza pomoc społeczną, tak aby objąć wsparciem jak największą liczbę osób starszych i ich rodzin – dodała Minister.
W przypadku członka rodziny kryterium będzie zależeć od tego, czy prowadzi jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. Będzie to granica odpowiednio dwu- i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.
Przewidziano szerokie konsultacje publiczne tego projektu.


 

Źródło: PAP MediaRoom