W Łodzi Rozpoczyna się realizacja programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”


W poniedziałek 11 marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach dwóch programów – osoby z niepełnosprawnościami będą mogły ubiegać się o usługi asystenta osobistego, natomiast ich rodziny i opiekunowie – o pomoc w postaci opieki wytchnieniowej.
Opieka wytchnieniowa to sposób na wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy na co dzień muszą radzić sobie z bardzo dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym – mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. – Opieka nad osobami z niepełnosprawnościami, które zwykle wymagają wsparcia nawet w najprostszych czynnościach, trwa przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dlatego tak ważne jest zaoferowanie ich rodzinom i opiekunom czasu wolnego na odpoczynek, wytchnienie, ale również załatwienie ważnych spraw, jak np. wizyta u lekarza, bo pod wpływem obciążenia psychofizycznego także oni doznają uszczerbku na zdrowiu.
Z bezpłatnej opieki wytchnieniowej może korzystać członek rodziny lub opiekun zamieszkujący z osobą z niepełnosprawnością we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujący nad nią całodobową opiekę. Przy przyznawaniu tej usługi pod uwagę brany jest stan zdrowia i sytuacja życiowa. Pierwszeństwo będą mieli m.in. opiekujący się osobą dorosłą lub dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną, wymagającą wysokiego poziomu wsparcia i stałej lub długotrwałej opieki.
W pierwszej kolejności pomoc przyznawana będzie opiekunom osób z niepełnosprawnością, które stale przebywają w domu i nie korzystają z innych form wsparcia – takich jak placówka pobytu całodobowego, środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy czy warsztat terapii zajęciowej.
Ubiegający się o opiekę wytchnieniową mogą sami wskazać osobę, która będzie im świadczyć tę usługę, pod warunkiem że nie będzie to członek rodziny osoby z niepełnosprawnością ani ktoś kto z nią zamieszkuje. Kandydat powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje (np. pielęgniarki czy opiekuna medycznego) oraz udokumentowane 6-miesięczne doświadczenie zawodowe.
Maksymalna długość świadczenia opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem limitu rocznego do 240 godzin. Usługi w formie wsparcia dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.
Od 11 marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi rozpocznie także przyjmowanie wniosków w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
– Rolą asystenta osobistego jest pomoc osobie z niepełnosprawnościami w prowadzeniu jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia – mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. – I chodzi nie tylko o załatwienie tych najbardziej podstawowych potrzeb, jak np. zaprowadzenie do szkoły dziecka, które ma orzeczoną niepełnosprawność, ale też o cały szereg innych działań wpływających na jakość życia i dobre samopoczucie – pomoc w dotarciu do teatru, wyjściu na spacer czy wspólnym zrobieniu zakupów.
W pierwszej kolejności opieka asystenta przysługiwać będzie osobom z niepełnosprawnością sprzężoną oraz samotnie gospodarującym osobom z niepełnosprawnością, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich.
W zależności od stopnia niepełnosprawności uczestnik programu może uzyskać od 840 do 360 godzin usług asystencji rocznie. Może też sam wybrać swojego asystenta, o ile osoba ta spełni warunki podobne jak w przypadku opieki wytchnieniowej, a więc nie będzie członkiem jego rodziny i wykaże się odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem zawodowym.
Aby skorzystać z opieki wytchnieniowej lub usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością należy wypełnić formularze zamieszczone na stronie https://mops.uml.lodz.pl/ i dostarczyć je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a. Można to zrobić osobiście – do pok. 203, II piętro, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00); drogą elektroniczną przez EPUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP; możliwy jest także odbiór osobisty w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia w ramach programu.
Na realizację opieki wytchnieniowej MOPS w Łodzi pozyskał dofinansowanie od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości ponad 1,12 mln zł. Poza tym 203 tys. zł na opiekę wytchnieniową przeznaczono w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.
Z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać ponad 100 osób – 33 w ramach usług świadczonych przez MOPS, 60 – przez organizacje pozarządowe, natomiast z ŁBO sfinansowana zostanie opieka dla 16 osób.
W przypadku programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”; kwota dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wyniosła ponad 1,4 mln zł. Pozwoli ona na zapewnienie asystentów osobistych dla 35 osób z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi