Mazowieckie: Podpisanie umów w ramach edycji 2023 Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał 295 umów z samorządami z województwa mazowieckiego na realizację Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Do jednostek samorządu terytorialnego trafi łącznie prawie 67,1 mln zł w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Fundusz Solidarnościowy, nowy państwowy fundusz celowy, ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób z niepełnosprawnościami. Dysponentem funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
Na Mazowszu rośnie zainteresowanie funduszem wśród samorządów, co potwierdza wzrost aplikacji o środki, które umożliwiają objęcie wsparciem coraz większą liczbę osób z niepełnosprawnością lub ich opiekunów.
Na realizację Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w edycji 2023 do samorządów trafi łącznie prawie 67,1 mln zł.

Program „Opieka wytchnieniowa”

Do 139 samorządów z Mazowsza, Wojewoda Mazowiecki w ramach tegorocznej edycji programu przekaże 19 085 599,42 zł z przeznaczeniem na objęcie opieką wytchnieniową 2 190 osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, w tym:

  1. • 1 539 osób w ramach pobytu dziennego przez 127 samorządów, w tym 119 gmin i 8 powiatów (w roku 2022 objęto wsparciem łącznie 1 285 osób),
  2. • 651 osoby w ramach pobytu całodobowego przez 31 samorządów, w tym 25 gmin i 6 powiatów (w roku 2022 objęto wsparciem łącznie 414 osób).

19 jednostek samorządowych otrzymało środki na opiekę wytchnieniową realizowaną zarówno w ramach pobytu dziennego jak i całodobowego.
Program „Opieka wytchnieniowa” jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, które dotyczą potrzeby kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia oraz rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym. Program dedykowany jest członkom rodzin lub opiekunom, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej, codziennej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Do 156 samorządów z Mazowsza, w tym 137 gminom i 19 powiatom, Wojewoda Mazowiecki przekaże 47 979 797,04 zł na objęcie usługami asystenckimi 2 602 osoby z niepełnosprawnościami i zatrudnienie w tym celu 2 169 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. W ubiegłorocznej edycji 2022 objęto wsparciem łącznie 2 429 osób z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki