Mazowieckie: 240 umów na kwotę prawie 67,5 mln zł w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, w poniedziałek 14 lutego br., podpisał umowy w ramach tegorocznej edycji programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Do mazowieckich samorządów trafi łącznie prawie 67,5 mln zł.

„Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to programy rządowe, które mają na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w codziennym życiu i obowiązkach. W zakresie poprawy opieki nad osobami niepełnosprawnymi ważna jest współpraca wszystkich instytucji. To budujące, że obydwa programy cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji, łącznie aż 240 samorządów z województwa mazowieckiego otrzyma wsparcie finansowe. To pokazuje, że samorządy coraz chętniej korzystają ze wsparcia, jakie oferuje rząd w tym zakresie. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną wymaga czasu i poświęcenia całej rodziny. Jestem pełen podziwu dla Państwa wielkiego serca

– powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Program „Opieka wytchnieniowa”

Do 120 samorządów z Mazowsza, Wojewoda Mazowiecki w ramach tegorocznej edycji programu przekaże prawie 17,5 mln zł z przeznaczeniem na objęcie opieką wytchnieniową 1 907 osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, w tym:

  1. ·         1 355 osób w ramach pobytu dziennego przez 115 samorządów, w tym 108 gmin i 7 powiatów;
  2. ·         552 osoby w ramach pobytu całodobowego przez 32 samorządy, w tym 26 gmin i 6 powiatów.

61 jednostek samorządowych otrzymało środki na opiekę wytchnieniową realizowaną zarówno w ramach pobytu dziennego jak i całodobowego.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Do 120 samorządów z Mazowsza, w tym 103 gminom i 17 powiatom, Wojewoda Mazowiecki przekaże prawie 50 mln zł na objęcie usługami asystenckimi 2 194 osoby z niepełnosprawnościami i zatrudnienie w tym celu 1 470 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.
Program adresowany jest do gmin i powiatów, w których istnieje potrzeba świadczenia usług asystenta dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
Program ma na celu m.in.: możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.


 

Źródło: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego