Startuje Tydzień Praw Osób Niepełnosprawnych w Parlamencie Europejskim

Od 27 listopada do 4 grudnia trwał będzie Tydzień Praw Osób Niepełnosprawnych w Parlamencie Europejskim, który ma na celu podniesienie świadomości i prowadzenie debaty publicznej w sprawie zagwarantowania wszystkim osobom niepełnosprawnym pełnego korzystania z ich praw. Inicjatywa organizowana wokół Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przypadającego 3 grudnia, obejmuje szereg wydarzeń, debat i głosowań prowadzonych przez różne komisje parlamentarne.
W tym roku Komisja Rozwoju skoncentruje się na dostępie do edukacji i szkoleń w krajach rozwijających się, podczas gdy Komisja Petycji zorganizuje doroczne warsztaty dotyczące praw osób niepełnosprawnych. Inne tematy obejmują barierę w dziedzinie transportu i turystyki (Komisja Transportu) oraz prawa osób niepełnosprawnych w sytuacjach konfliktu i powojennych (Podkomisja ds. Praw Człowieka).
Ważnym aspektem programu jest spotkanie Komitetu ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, obejmujące wymianę poglądów na temat Europejskiej Karty Osób Niepełnosprawnych i Europejskiej Karty Parkingowej. W środę po południu odbędzie się także wspólne wysłuchanie z Komitetem ds. Praw Kobiet i Równości Płci na temat „Szkodliwych praktyk w UE wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami”. Dodatkowo, w planach jest spotkanie z przedstawicielami krajowych parlamentów, dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w procesie wyborczym, które odbędzie się 4 grudnia.
Tydzień Praw Osób Niepełnosprawnych stanowi coroczny punkt centralny działań prowadzonych przez cały rok, które mają na celu zapewnienie, że wszystkie osoby z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności mogą prowadzić niezależne życie i być w pełni zintegrowane społecznie.
Parlament Europejski, poprzez swoje biuro, zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wewnętrznego funkcjonowania, zapewniając jednocześnie dostępność fizyczną i cyfrową dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Działania te obejmują również zobowiązanie do zatrudniania większej liczby osób z niepełnosprawnościami, co stanowi krok w kierunku bardziej inkluzywnego środowiska pracy.


 

Źródło: European Parliament Press Releases