Kultura dla każdego: NCK otrzymuje fundusze na innowacyjny projekt

Narodowe Centrum Kultury otrzymało kolejne środki z funduszy europejskich, które będą służyć wsparciu instytucji kulturalnych i odbiorców ze szczególnymi potrzebami. Tym razem to program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) zadecydował o udzieleniu wsparcia. Narodowe Centrum Kultury (NCK) przewiduje realizację wieloletniego projektu o nazwie „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury” o wartości około 30 milionów złotych.
Głównym celem projektu jest pomaganie instytucjom kultury w tworzeniu dostępnej oferty kulturalnej oraz otwieranie ich na współpracę z osobami z niepełnosprawnością i seniorami. Projekt ma trwać 3,5 roku, do 31 marca 2027 roku, i stanowi kontynuację działań NCK na rzecz poprawy dostępności instytucji kultury.
Jednak projektowanie uniwersalne kultury to nie tylko spełnienie wymogów prawnych dotyczących dostępności. NCK zamierza promować traktowanie osób z niepełnosprawnościami jako aktywnych uczestników i współtwórców wydarzeń kulturalnych, a także jako potencjalnych pracowników i współpracowników instytucji kultury.
W ramach projektu, NCK przewiduje udzielenie grantowego wsparcia dla 80 instytucji kultury. Każda z nich zostanie zaproszona do udziału w rozbudowanym procesie szkoleń i tutoringu, które pomogą im wypracować własne rozwiązania z zakresu dostępności i współpracy z osobami z niepełnosprawnością. Drugim etapem będzie realizacja najciekawszych projektów kulturalnych, które zostaną sfinansowane w formie grantów.
Projekt zakłada również uruchomienie programu przygotowania do staży, praktyk, wolontariatu i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w około 45 instytucjach kultury. Ponadto, przeprowadzony zostanie największy w historii NCK program szkoleniowy dla zespołów instytucji kultury i koordynatorów dostępności.
Projektowanie uniwersalne kultury to inicjatywa realizowana we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), odpowiedzialnym za aktywizację osób z niepełnosprawnościami. Partnerstwo to ma na celu zapewnienie wsparcia eksperckiego.
Ten ambitny projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.


 

Źródło: NCK