Decyzja IPC: Rosyjscy i Białoruscy Paraolimpijczycy Wchodzą do Gry w Paryżu 2024

Rosyjscy i białoruscy paraolimpijczycy będą mogli uczestniczyć w Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 roku jako indywidualni i neutralni sportowcy, zgodnie z decyzją podjętą przez członków Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC). Ta decyzja została ogłoszona po częściowym zawieszeniu Narodowych Komitetów Paraolimpijskich (NPC) Rosji i Białorusi przez Zgromadzenie Ogólne IPC, które odbyło się w Bahrajnie 29 września 2023 roku. Powodem zawieszenia były naruszenia konstytucyjnych obowiązków członkowskich przez oba komitety.
IPC ogłosiło, że NPC Rosja zostało częściowo zawieszone w wyniku głosowania 90-56, z sześcioma wstrzymującymi się głosami, natomiast NPC Białoruś zostało częściowo zawieszone w wyniku głosowania 79-57, z dziewięcioma wstrzymującymi się głosami. Aby taka decyzja została przyjęta, wymagany był wynik 50%+1 ze wszystkich oddanych głosów.
Częściowe zawieszenie NPC Rosja i NPC Białoruś oznacza, że ​​ich prawa członkowskie zostaną zawieszone na okres dwóch lat, ale z wyjątkiem tego, sportowcy tych krajów (oraz związani z nimi pracownicy wsparcia) będą mogli startować na Paraolimpiadzie oraz Mistrzostwach Świata i Regionalnych oraz sankcjonowanych zawodach w sześciu dyscyplinach sportowych, w których IPC działa jako międzynarodowa federacja. Warunki uczestnictwa zostaną określone przez Zarząd Wykonawczy IPC i opublikowane w odpowiednim czasie. Ponadto NPC Rosja i NPC Białoruś nie będą mogły organizować żadnych imprez sportowych ani zawodów z udziałem innych członków IPC.
Decyzja o częściowym zawieszeniu obu komitetów wynika z ich niemożności spełnienia obowiązków członkowskich określonych w Konstytucji IPC, zarówno w wersji z 2011, która obowiązywała do 23 sierpnia 2022 roku, jak i w wersji z 2022, która obowiązuje od 24 sierpnia 2023 roku. Obowiązki te obejmują m.in. zachowanie neutralności politycznej, promowanie fair play i szacunku dla zasad etycznych oraz zarządzanie sprawami autonomicznie i bez ingerencji z zewnątrz.
Prezydent IPC, Andrew Parsons, podkreślił, że decyzja ta została podjęta po starannym rozważeniu dowodów przedstawionych przez IPC, NPC Rosja i NPC Białoruś, a także po długiej dyskusji. Zachęcił również wszystkich członków IPC do pełnego szacunku dla tej decyzji i podkreślił, że teraz należy skupić się na sporcie i osiągnięciach paraolimpijczyków w kontekście przygotowań do Paraolimpiady w Paryżu w 2024 roku.
Przed ostateczną decyzją o częściowym zawieszeniu, członkowie IPC rozważali również pełne zawieszenie NPC Rosja i NPC Białoruś, ale oba te wnioski zostały odrzucone przez głosowanie. NPC Rosja i NPC Białoruś mają teraz prawo odwołania się od decyzji do niezależnego Trybunału Odwoławczego IPC. Jeśli apel nie zostanie uwzględniony, zawieszenie pozostanie w mocy do ponownej oceny na Zgromadzeniu Ogólnym IPC w 2025 roku.


 

Źródło: IPC