Okulary przeciwsłoneczne pod lupą UOKiK. 95% Produktów Nie Spełniło Wymagań

Od 20 lutego do 30 kwietnia 2023 roku, we wspólnym działaniu Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Inspekcji Handlowej (IH) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeprowadzono szeroko zakrojoną kontrolę okularów przeciwsłonecznych na polskim rynku. Wyniki tych działań są zaskakujące i stanowią powód do zaniepokojenia dla wielu konsumentów. Sprawdzono prawie pół miliona par okularów, a aż 95% z nich nie spełniło wymagań formalnych lub posiadało błędy w oznakowaniu.
W trakcie akcji kontrolnej przeprowadzonej na granicy, funkcjonariusze KAS i inspektorzy IH pobrali próbki okularów przeciwsłonecznych do badań laboratoryjnych. Łącznie sprawdzono 196 modeli, co stanowiło około 500 tysięcy sztuk okularów. Z tego zestawu, 15 modeli zostało szczegółowo przeanalizowanych w laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Łodzi.
Okulary przeciwsłoneczne są klasyfikowane jako środki ochrony indywidualnej (SOI) kategorii I, co oznacza, że mają chronić użytkowników przed minimalnym zagrożeniem, w tym przypadku uszkodzeniem wzroku spowodowanym działaniem światła słonecznego.
Wyniki kontroli wykazały liczne nieprawidłowości i braki w oznakowaniu oraz wymaganiach formalnych. Na 196 modeli, aż 186 nie spełniało tych wymagań. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to brak oznakowania CE, nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności UE lub jej brak, a także brak danych producenta lub importera oraz brak danych identyfikacyjnych produktu, takich jak typ, numer partii lub serii. W przypadku braku informacji lub ostrzeżeń w języku polskim, konsument mógł być narażony na nieprawidłowe użycie okularów, np. niedostosowanie zakresu ochrony do warunków panujących na zewnątrz.
Dodatkowo, nieprawidłowo sporządzona instrukcja lub jej całkowity brak mogły prowadzić do niewłaściwego użytkowania okularów, co mogło zagrażać zdrowiu wzroku.
Badania laboratoryjne przeprowadzone na 15 modelach okularów przeciwsłonecznych wykazały kolejne nieprawidłowości. Zakwestionowano 4 z tych modeli, z czego 3 miały niższą kategorię filtra niż deklarowana przez producenta. Jedno z nich zakłócało rozpoznawanie czerwonego koloru sygnalizacji świetlnej, co stwarzało potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze.
Efektem wspólnych działań KAS, IH i UOKiK jest nie dopuszczenie do obrotu około 465 tysięcy sztuk okularów przeciwsłonecznych, które nie spełniały obowiązujących wymagań. Organ nadzoru rynku może wskazać importerom, jakie działania powinni podjąć, aby usunąć niezgodności formalne, a następnie organ celny może wyrazić zgodę na dokonanie napraw czy poprawek w ramach właściwej procedury celnej.
Warto podkreślić, że około 1 tysiąc sztuk okularów przeciwsłonecznych zostało poprawione i mogło zostać dopuszczone do obrotu, co jest pozytywnym efektem tych działań kontrolnych.


 

Źródło: UOKiK