RARS: Publikacja „Gazety Wyborczej”, dotycząca wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, jest nieprawdziwa

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych informuje:
Piątkowa publikacja „Gazety Wyborczej” dotycząca wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego jest nieprawdziwa i nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wypożyczalnia prowadzona będzie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie w nim pełniła funkcje operacyjną, dokonywała zakupów na zlecenie PFRON oraz pełniła rolę partnera logistycznego. Należy podkreślić, iż nowa kompetencja zakupowa RARS na rzecz PFRON będzie odbywać się z zachowaniem przepisów ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Przepisy regulujące tę rolę już zostały przyjęte przez Sejm, a aktualnie wdrażane są wewnętrzne procedury. Uruchomienie wypożyczalni planowane jest na wrzesień bieżącego roku. Informacje zostały przekazane redaktorom Gazety Wyborczej, ale nie zostały w żaden sposób wykorzystane w artykule, który celowo miał uderzyć w dobre imię Agencji.
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest agencją wykonawczą i dokonuje zakupów na rezerwy (tworzy rezerwy strategiczne) na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów.
Treść decyzji o utworzeniu rezerwy strategicznej dotyczącej asortymentu kupionego na potrzeby wypożyczalni dla osób z niepełnosprawnościami, z uwagi na przeznaczenie rezerw strategicznych, stanowi informację niejawną. Rezerwa ta zostanie uruchomiona po rozpoczęciu działalności wypożyczalni.
Wszystkie postępowania zakupowe prowadzone są z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn.zm). Natomiast osoby reprezentujące przedsiębiorców biorących udział w postępowaniach, uczestniczących w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, muszą spełniać wymagania nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tzn. posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji o klauzuli „zastrzeżone” lub wyższej i być przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Agencja nabywając wszystkie towary oraz usługi dokłada wszelkiej staranności, profesjonalizmu, aby asortyment spełniał wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia, posiadał stosowne certyfikaty wymagane ustawami, instrukcje techniczne, paszporty techniczne. Wielokrotnie konsultuje się ze specjalistami danych dziedzin. Dba również o długość udzielonych gwarancji i rękojmi tak, aby zachować jakość towaru w przypadku sytuacji kryzysowych tj.: w przypadku udostępnienia towaru podmiotom celem użycia ich zgodnie z przeznaczeniem. Tak było także w przypadku zakupów dokonanych na rzecz wypożyczalni.
Procesy zakupowe prowadzone są z zachowaniem wszystkich procedur wewnętrznych, a czas przeznaczony na składanie ofert przez kontrahentów jest dostosowany do odpowiednich wytycznych, w tym również okresu finansowania projektu.


 

Źródło: PAP MediaRoom