Krzyżanowice: 23 osoby z niepełnosprawnościami znajdą wsparcie w nowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym

Minister Marlena Maląg, otwierając Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach, podsumowała politykę rządu wobec osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
Budowa Centrum kosztowała ponad 4,2 mln zł, z czego 3 mln zł pochodziły z Funduszu Solidarnościowego. Stanie się ono ośrodkiem wsparcia dla 23 osób z niepełnosprawnościami, z czego 8 z nich otrzyma możliwość pobytu całodobowego.

„To nie osoby z niepełnosprawnościami mają dostosowywać się do otaczającej rzeczywistości, tylko my mamy obowiązek zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym – powiedziała minister Maląg podczas uroczystości.”

Jesteśmy drudzy na świecie

Polska, jako drugie państwo na świecie, przyjęła ustawę o dostępności. Nakłada ona obowiązek przystosowania dla osób o specjalnych potrzebach każdej sfery życia, nie tylko architektonicznej.
Drugim ważnym dokumentem jest Strategia  na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Według minister Maląg to swoista mapa drogowa, wyznaczająca cele w tym obszarze i określająca sposoby ich realizacji. Jej celem jest włączenie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, a tym samym zagwarantowanie im praw określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Polska ratyfikowała ten dokument ONZ w 2021 roku.

Rosną nakłady

Minister Maląg przypomniała, że rząd efektywnie realizuje politykę wspierania osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Przeznacza też na te cele coraz większe środki finansowe. – W 2015 było to zaledwie 12 mld zł, a roku ubiegłym 37 mld zł – mówiła minister.

Fundusz Solidarnościowy

Przełomowym przedsięwzięciem było utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Dzięki niemu realizowane są takie programy rządowe, jak asystencja osobista osoby z niepełnosprawnościami, opieka wytchnieniowa i tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych.
Na COM-y podpisaliśmy na terenie całego kraju już ponad sto umów. Najwięcej, bo 21, w woj. mazowieckim. Minister podkreśliła, że tak, jak otwierane dziś w Krzyżanowicach, już 7 w tym regionie, powstają dzięki zaangażowaniu samorządu, parlamentarzystów oraz rządowym funduszom i programowi. Jego budżet na lata 2021-2026 to 675 mln zł.

Wsparcie finansowe

Wprowadzone zostało świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Otrzymuje je blisko 770 tys. osób.
Została także podniesiona do wysokości minimalnej emerytury  renta socjalna oraz wzrosło świadczenie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Ustawa konwencyjna
W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, w partnerstwie ze środowiskami organizacji pozarządowych i naukowymi, toczą się prace nad projektem ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, zwanej roboczo ustawą konwencyjną.
Jak przekazała minister Marlena Maląg będzie ona zawierała kolejne rozwiązania wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.


 

Źródło: MRiPS