Z całej Polski płyną życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marlena Maląg

Szanowni Państwo, Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami to szczególne święto, które przypomina nam, jak ważna w codziennym życiu jest dostępność, integracja, a także wzajemna życzliwość.
Społeczeństwo tworzymy wszyscy – młodsi, starsi, mieszkańcy miast, miasteczek, wsi, rodzice, dziadkowie – wszyscy, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, statusu czy stopnia sprawności. Każdy ma prawo czuć się pełnoprawnym członkiem tej społeczności.
Osoby z niepełnosprawnościami nie są tu wyjątkiem. Tak samo jak inni mają prawo do godnego życia, pracy na miarę swoich możliwości, do niezbędnego wsparcia. To nie osoby z niepełnosprawnościami powinny się przystosować – to przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich.
Staraniem naszego rządu jest znoszenie barier zarówno fizycznych, np. architektonicznych, jak i barier mentalnych. Nieustannie podejmujemy działania na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. W tym celu stworzyliśmy Strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.
To kompleksowy dokument, który jest mapą drogową polityki krajowej w tym obszarze w kolejnych latach. Głównym celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami warunków do prowadzenia niezależnego życia.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pragnę życzyć Państwu wszelkiej pomyślności oraz powodzenia i wytrwałości w dążeniu do samorealizacji, spełniania marzeń i sięgania po to, co pozornie mogłoby się wydawać poza Państwa zasięgiem.
Z wyrazami szacunku,
Marlena Maląg

Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta miasta Lublina do Spraw Społecznych

– Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, życzliwości ludzkiej na co dzień, spełnienia marzeń i zamierzeń oraz aby wszystkim towarzyszył niegasnący zapał w ich realizacji, a w życiu osobistym dopisywały pomyślność i szczęście.

Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który od 30 lat obchodzimy 3 grudnia, ma na celu promowanie praw osób niepełnosprawnych i zachęcanie nas wszystkich do pełnej realizacji tych praw.
Tego dnia mamy szczególną okazję, by okazać naszą solidarność i zrozumienie, bo niepełnosprawność nie powinna wykluczać. Dbając o usuwanie barier, wprowadzając racjonalne udogodnienia, uczymy się otwartości na potrzeby drugiego człowieka, a także zapewniamy lepszą jakość życia nas wszystkich, dziś i w przyszłości.
Każde działanie, które poprawia dostępność instytucji publicznych, w tym urzędów, placówek edukacyjnych czy placówek służby zdrowia, ma istotne znaczenie. Podobnie jak przedsięwzięcia zwiększające dostępność w zakresie transportu, kultury, turystyki i rekreacji. Dlatego tak ważne jest, by wspierać zasadę niedyskryminacji oraz dostępności nie tylko na rynku pracy, ale we wszystkich sferach aktywności.
W tym wyjątkowym dniu życzę Państwu zdrowia, urzeczywistnienia wszystkich planów, tolerancji i życzliwości, a przede wszystkim równych szans w życiu społecznym i zawodowym.

Zarząd oraz Rada Powiatu Lipskiego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych składamy serdeczne życzenia wszystkim osobom z niepełnosprawnością, wielu radości w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi.
Niech każdy dzień dostarcza Państwu niezapomnianych wrażeń i pozwoli zapomnieć o Waszych troskach.
Życzymy dużo zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu życiowych trudności, aby otaczający świat był przyjazny i bliski.

Konstanty Radziwił – Wojewoda Mazowiecki

Szanowni Państwo,
proszę przyjąć najlepsze życzenia i wyrazy szczerej sympatii z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawności.
Święto to zachęca do refleksji nad złożonością problemów będących Państwa codziennym doświadczeniem oraz działaniami podejmowanymi przez administrację publiczną i społeczeństwo w celu ich rozwiązania. Mając świadomość, jak wiele wciąż jeszcze pozostało do zrobienia, pragnę podkreślić, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z władzami samorządowymi w województwie mazowieckim zapewnia osobom niepełnosprawnym wsparcie w celu wyrównania ich szans w różnych strefach funkcjonowania. Realizowane są projekty służące ułatwieniu osobom dorosłym z niepełnosprawnościami dostępu do usług opiekuńczych, stworzeniu im warunków do samodzielnego zamieszkiwania, pomocy w codziennych czynnościach i podejmowaniu aktywności społecznej, a także programy wsparcia opiekunów i członków rodzin. Współpraca wielu podmiotów i ich dialog, wprowadzane rozwiązania systemowe oraz akcje informacyjne i edukacyjne stopniowo przynoszą oczekiwany efekt w postaci zmiany postaw mieszkańców regionu i całego kraju na bardziej otwarte i afirmujące. Ich wyrazem są konkretne działania służące integracji osób niepełnosprawnych. Obserwujemy m.in. coraz bogatszy wybór adresowanych do nich usług, wzrost liczby ofert pracy, także o charakterze specjalistycznym, oraz likwidację barier architektonicznych w obiektach istniejących i nowo budowanych.
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych to zawsze zasługa wielu osób zaangażowanych w udzielenie im wsparcia. Im wszystkim składam dziś słowa najwyższego szacunku. Wyrażam uznanie członkom organizacji pozarządowych, wolontariuszom, pracownikom medycznym, pracownikom opieki społecznej i rzeszy osób prywatnych, wykonujących z ogromnym poświęceniem obowiązki związane z opieką nad bliskimi z niepełnosprawnościami. Z serca dziękuję Państwu za miłość okazywaną osobom niepełnosprawnym, zrozumienie dla ich potrzeb oraz wytrwałość w walce o ich godność i należne miejsce w społeczeństwie.
W tym wyjątkowym dniu proszę o przyjęcie życzeń wielu radosnych dni, siły w dążeniu do ziszczenia marzeń oraz licznych dowodów wsparcia w stawianiu czoła wyzwaniom.

Rafał Piech – Prezydent miasta Siemianowice Śląskie

Szanowni Państwo,
3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Na całym świecie tego dnia odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób z niepełnosprawnościami i działań na rzecz pełnej integracji oraz nie zależnego życia.
W tym roku mija 10 lat odkąd Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.
Przesłaniem Konwencji jest pełne, aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach aktywności, na równi z innymi osobami.
Dlatego tak ważna jest integracja, solidarność, szeroko rozumiana dostępność. Bardzo często nie mamy wpływu na stan zdrowia i sprawność – mamy jednak wpływ na to, jak nasza rzeczywistość i przestrzeń publiczna jest dostosowana do potrzeb wszystkich obywateli. Niepełnosprawność nie powinna wykluczać.
Szczególnie w tym dniu powinniśmy podkreślić rangę ważności tego przesłania.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz tym, którzy swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby z niepełnosprawnościami pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.