Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu serdecznie zaprasza na organizowaną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Ogólnopolską Konferencję zatytułowaną Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, która odbędzie się w dniach 20 – 21 października 2022 r. w trybie hybrydowym. Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie”, finansowanego z grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Konferencja w swym merytorycznym zakresie obejmować będzie zagadnienia zarówno o charakterze systemowym, jak i szczegółowym, przynależne naukom prawnym, medycznym, pedagogicznym, socjologicznym czy ekonomicznym. Zapraszamy zatem do udziału zarówno przedstawicieli wskazanych nauk, jak również przedstawicieli organizacji oraz instytucji, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem Konferencji jest bowiem uwrażliwienie na szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami we współczesnym świecie, a także ocena współczesnych rozwiązań zaistniałych w praktyce problemów oraz próba wypracowania kompleksowego modelu ochrony praw tych osób, w ramach postulatów de lege ferenda.
Poniżej program Konferencji. W programie przy każdym z paneli znajduje się ikona aplikacji MS Teams, po kliknięciu, w którą zostaną Państwo przekierowani do spotkania, gdzie odbędzie się transmisja obrad.
Program konferencji:

CZWARTEK 20 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

9:00-11:00
Rejestracja uczestników w hotelu courtyard by marriott w Szczecinie oraz powitalny poczęstunek
11:00-11:15
Powitanie Gości i otwarcie Konferencji
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTVmNGU0MzQtNGU4OS00ODNmLWFiZTktNzQ0Y2YzNGI2YTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af892dd6-4563-4455-9c05-a398a43f2362%22%2c%22Oid%22%3a%22b05a0241-82cd-491b-8474-200a76d803ef%22%7d
dr hab. prof. US Renata Podgórzańska – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego
dr. hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Panel I. Zagadnienia wstępne

11:15-11:30
Odnośnik do panelu
dr hab. prof. US Agnieszka Bień-Kacała (US) „Ochrona praw jednostki w konstytucjonalizmie nieliberalnym”
11:30-11:45
dr hab. prof. UEK Magdalena Małecka-Łyszczek (UEK) „Polityka społeczna względem osób z niepełnosprawnościami – stan obecny iperspektywy rozwoju”
11:45-12:00
prof. dr hab. Jacek Sobczak (AEH) „Mobilność, równość szans i integracja osób niepełnosprawnych w systemie prawnym Unii Europejskiej”
12:00-12:15
dr hab. prof. US Irena Ramik-Mażewska (US) „Niepełnosprawność-perspektywa zmian. Obietnica i przestroga”
12:15-12:30
prof. dr hab. Teresa Żółkowska (US) „Prawo w świadomości osób z niepełnosprawnością intelektualną”
12:30-12:45
mgr Jakub Baranowski (US) „Wpływ nowych technologii na postrzeganie niepełnosprawności – przykład Sali Symulacji Wydziału Prawa iAdministracji Uniwersytetu Szczecińskiego”
12:45-13:00
Dyskusja
13:00-14:00
Przerwa obiadowa i zameldowanie w pokojach

Panel II. Prawne uwarunkowania dostępności

Odnośnik do panelu.

Panel III. Pozaprawne uwarunkowania dostępności

Odnośnik do panelu.

14:00-14:15
prof. dr hab. Jerzy Menkes (SGH) „Zdolność do czynności prawnejosoby z niepełnosprawnością z perspektywy prawamiędzynarodowego”
dr hab. prof. UZ Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk (UZ) „Społeczno-edukacyjny wymiar ubóstwa osób z niepełnosprawnościami”
14:15-14:30
prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski (UAM), Maria Momot (UAM),Adrianna Szczygieł (UAM) „Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnościami – perspektywa polska i europejska”
dr Katarzyna Wojciechowska, mgr Sylwia Trafna-Jurkiewicz (KlinikaPsychiatrii w Toruniu – Oddział Kliniczny Psychiatrii Młodzieży)„Sytuacja małoletnich w kryzysie psychicznym po pandemiiz perspektywy Kliniki Psychiatrii w Toruniu”
14:30-14:45
dr hab. prof. UG Małgorzata Balwicka-Szczyrba (UG)„Cywilnoprawna sytuacja osób starszych z niepełnosprawnościamiwieku starczego”
dr Joanna Buława-Halasz (US) „Dorosła osoba z zaburzeniemze spektrum autyzmu jako obywatel niewidzialny”
14:45-15:00
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak (US) „Cywilnoprawne aspektyprowadzenia działalności gospodarczej przez osobyniepełnosprawne niemające pełnej zdolności do czynnościprawnych”
dr Barbara Superson (UP) „Społeczna percepcjaniepełnosprawności w Burundi (Afryka Wschodnia)”
15:00-15:15
dr hab. prof. UJ Katarzyna Małysa-Sulińska (UJ), dr hab. prof. USPrzemysław Kledzik (US) „System świadczeń dla opiekunów osóbniepełnosprawnych. Rzeczywistość a oczekiwanie”
dr Anna Wieczorek–Szymańska (US) „Zarządzanieniepełnosprawnością jako element strategii różnorodności –przegląd wybranych praktyk we współczesnych organizacjach”
15:15-15:30
dr Iwona Warchoł (UTH w Radomiu) „Instytucje pomocyspołecznej w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami”
mgr Małgorzata Rusiłowicz (Szkoła Podstawowa w Białostoczku)„Osoby z niepełnosprawnością w szkole – integracja w teorii ipraktyce polskiej”
15:30-15:45
dr hab. prof. KUL Tomasz Sienkiewicz (KUL)„Administracyjnoprawny wymiar konfliktu wartości w rehabilitacjispołecznej osób niepełnosprawnych pomiędzy potrzebą likwidacji barier architektonicznych a obowiązkiem ochrony zabytków nieruchomych”
dr hab. Marcin Garbat (UZ), dr Katarzyna Kochan (UZ) „Studenciniepełnosprawni w Polsce – inkluzja czy iluzja”
15:45-16:00
dr Ewa Kowalewska (US), mgr Dominika Wróblewska (US)„Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych”
dr Anna Bieganowska-Skóra (UMCS) „Nie tylko społeczny. Modele niepełnosprawności w kontekście dostępności”
16:00-16:15
dr Radosław Zych „Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w świetle sprawozdań PKW i raportów międzynarodowych obserwacji”
dr Katarzyna Skalska (UPH w Siedlcach) „Czego nie rozwiązuje projektowanie uniwersalne? Pedagogiczna refleksja nadrzeczywistością społeczną”
16:15-16:30
dr Adriana Tomczyk (US), mgr Piotr Zielonka (US) „Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób ze szczególnymi potrzebami”
mgr Paweł Robak (KUL) „Zatrudnianie osób zniepełnosprawnościami”
16:30-17:00
Dyskusja
17:00-17:15
Przerwa kawowa
Panel IV. Sesja komunikatów
Odnośnik do panelu.
17:15-17:25
mgr Inga Mikee (PFRON Oddział Zachodniopomorski) „Postulowane rozwiązania systemowe ułatwiające rehabilitację zawodową i społecznąosób z niepełnosprawnościami”
17:25-17:35
mgr Marta Hylewska (UJ) „Zasada równości i zakazu dyskryminacji w kontekście osób chorych na cukrzycę”
17:35-17:45
mgr Aleksandra Śliwoska (UKSW) „Dobre praktyki w zakresie ułatwień dla osób o ograniczonej mobilności i osób z niepełnosprawnością wtransporcie lotniczym”
17:45-17:55
mgr Jakub Zwierzchowski „Integracja polskich środowisk sportowych a ustawa o sporcie”
17:55-18:10
Dyskusja
18:10-19:30
Przerwa
19:30
Kolacja

PIĄTEK 21 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Panel V. niepełnosprawność a prawo międzynarodowe cz. 1
Odnośnik do panelu.
Panel VI. Sesja zdalna
Odnośnik do panelu.
9:00-9:15
dr hab. prof. US Anna Kosińska (US) „Potrzeba szczególnej ochronymigrantów z niepełnosprawnościami – propozycja nowych instytucjigwarancji praw podstawowych”
dr hab. prof. UP Czesław Kłak (UP, Krajowa Szkoła Sądownictwai Prokuratury) „Niepełnosprawny pokrzywdzony w polskimprocesie karnym”
9:15-9:30
dr Grzegorz Tutak (KUL) „Rola organizacji pozarządowych w procesieintegracji cudzoziemców z niepełnosprawnościamize społeczeństwem państwa przyjmującego”
dr Paweł Siejak (WSAP w Kielcach) „Pracownicy z niepełnosprawnością z perspektywy standardów globalnych i europejskich”
9:30-9:45
dr Ilona Topa (UŚ) „Prawo międzynarodowe wobec pozbawieniawolności osób z niepełnosprawnościami”
dr Anna Drabarz (UwB) „Disability legal studies w Polsce -o perspektywach rozwoju nowej subdyscypliny w naukachprawnych”
9:45-10:00
dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka (UKW w Bydgoszczy) „Prawadziecka z niepełnosprawnością a piecza instytucjonalna—rozważaniaz perspektywy międzynarodowej”
dr Agnieszka Kunert-Diallo (Polska Grupa Lotnicza S.A.) „Ochronaprawna osób niepełnosprawnych w lotniczych przewozachmiędzynarodowych”
10:00-10:15
dr Zuzanna Kulińska-Kępa (UW) „Kosmos dla osób z niepełnosprawnością – perspektywa prawnomiędzynarodowa”
dr hab. prof. AWF Joanna Sobiecka (AWF), dr hab. prof. AWF AnnaZwierzchowska (AWF) „Socjodemograficzny profil polskichparaolimpijczyków i jego ewolucja oraz uwarunkowania prawne wlatach 1972-2021”
10:15-10:30
dr hab. prof. UW Ksenia Kakareko (UW) „Dostęp do opublikowanychutworów osób niewidomych, słabowidzących oraz osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie sięz drukiem w świetle Traktatu z Marrakeszu i rozwiązańnormatywnych UE”
dr Magdalena Kun-Buczko (UwB) „Praktyczne aspekty ochronyosób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych na przykładziewojny w Ukrainie”
10:30-10:45
dr hab. prof. UAM Maria Gołda-Sobczak (UAM) „Sytuacja kobietniepełnosprawnych w prawie Unii Europejskiej”
Dyskusja
10:45-12:00
Przerwa kawowa i wymeldowanie z Hotelu
Panel V. niepełnosprawność a prawo międzynarodowe cz. 2
Odnośnik do panelu.
12:00-12:15
dr Maciej Domański (UW, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)„Wzorcowa implementacja art. 12 Konwencji o prawach osóbniepełnosprawnych w prawie peruwiańskim?”
12:15-12:30
dr Magdalena Półtorak (UŚ) „Niepełnosprawność w GENDEREQUALITY PLANs”
12:30-12:45

dr Ewa Milczarek (US) „Prawo dostępu osób niepełnosprawnych do technologii”
12:45-13:00

mgr Michał Beer (KUL) „Prawo dostępu osób niepełnosprawnych do dziedzictwa kultury”
13:00-13:15

dr hab. Iwona Wrońska (UwB) „Prawa osób z niepełnosprawnościami w Estonii z perspektywy Komitetu PrawOsób Niepełnosprawnych”
13:15-13:30
dr Łukasz Orylski (Fundacja Centrum Praw OsóbNiepełnosprawnych) „Czy asystencja w Polsce jest osobista? Analizakrajowych rozwiązań w zakresie AOON w świetle praktyki orazKomentarza Generalnego numer 5 do Konwencji Praw ON”
13:30-14:00
Dyskusja
14:00-14:15
Zamknięcie konferencji
14:15-15:30
Obiad