Łódź: Wsparcie dla uczących się osób z niepełnosprawnością

Od czwartku 1 września br. osoby z niepełnosprawnością zdobywające wykształcenie na poziomie wyższym będą mogły składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Z tego rodzaju wsparcia mogą skorzystać łodzianie posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, którzy uczą się w szkole wyższej (na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, a także na studiach doktoranckich – trzeciego stopnia), szkole policealnej, kolegium lub też mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Fundusze przeznaczone na pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym są przyznawane w ramach programu „Aktywny Samorząd” 2022 i pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
– Zainteresowane osoby z niepełnosprawnościami, zarówno te rozpoczynające przygodę ze studiami, jak i te będące już w trakcie studiów mogą otrzymać m.in. dofinansowanie lub refundację kosztów czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. – Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony np. jeśli nauka odbywa się poza miejscem zamieszkania, wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny, studiuje na dwóch kierunkach jednocześnie, korzysta z tłumacza języka migowego, którego nie zapewnia uczelnia lub też pobiera naukę w trybie przyspieszonym.
W celu ubiegania się o wspomniane dofinansowanie należy złożyć wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników, m.in. kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczeniem z uczelni o statusie studenta, a także zaświadczeniem od pracodawcy (w przypadku osób pracujących). Stosowne wnioski i formularze są dostępne na stronie internetowej MOPS w Łodzi, w zakładce „Aktywny Samorząd” (https://mops.uml.lodz.pl/pomoc-spoleczna/aktywny-samorzad/), a w wersji papierowej można otrzymać je również w sali obsługi na parterze głównej siedzibie łódzkiego MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można w najsprawniejszy i najwygodniejszy sposób złożyć poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia (https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/). Poza tym można również skorzystać z pośrednictwa tradycyjnej poczty (wysyłając na adres łódzkiego MOPS – ul. Kilińskiego 102/102a, 90 – 012 Łódź) lub też można złożyć go osobiście (w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych we wspomnianej już sali obsługi na parterze głównej siedziby MOPS w Łodzi, w podanych wyżej godzinach).
– Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia, ale najlepiej złożyć wniosek przy pomocy platformy Systemu Obsługi Wsparcia – mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora MOPS w Łodzi. – Tym bardziej, że jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem tej platformy po raz pierwszy, to wnioskodawca może otrzymać jednorazowy dodatek w maksymalnej wysokości 800 zł. Wnioski będą przyjmowane przez cały okres trwania naboru, a dopiero po jego zakończeniu, kiedy będą nam już znane rzeczywiste potrzeby łodzian, wystąpimy o środki na dany semestr.
W przypadku dodatkowych pytań lub jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z pracownikami Wydziału ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu: (42) 685 43 70 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17). Termin aplikowania upływa w poniedziałek 10 października 2022 r.
W całym ubiegłym, 2021 roku (dwa semestry) pula środków przeznaczona na tego rodzaju dofinansowanie wyniosła w sumie prawie 780 tys. zł. Z tej formy wsparcia skorzystały za pośrednictwem MOPS w Łodzi 143 osoby. Z kolei w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 dofinansowanie kosztów edukacji wyniosło niemal 382 tys. zł


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi