„Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa” – konferencja Państwowej Inspekcji Pracy z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Rola państwa we wspieraniu osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, działania MEiN na rzecz tej grupy osób oraz promowanie aktywizacji zawodowej przez wymianę doświadczeń to tylko wybrane zagadnienia omawiane podczas konferencji „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy uczestniczyła wiceminister Marzena Machałek.
– Włączenie osób z niepełnosprawnościami w pełne funkcjonowanie w społeczeństwie to wielkie wyzwanie – mówiła wiceminister Marzena Machałek podczas konferencji.
Wiceminister Marzena Machałek wymieniała działania realizowane przez MEiN, których celem jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Podkreślała, że są to przedsięwzięcia realizowane konsekwentnie na przestrzeni kilku lat: – To są działania, które trwają już parę lat – powołanie zespołów, przygotowanie założeń, wprowadzenie ustaw, które mają na celu mądre zaopiekowanie się rodziną, w której są osoby niepełnosprawne – mówiła.
Sekretarz Stanu w MEiN podkreśliła, że od 1 marca br. do szkół ogólnodostępnych trafiło 180 mln zł przeznaczonych na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Obecnie trwa pilotaż nowego  stanowiska niepedagogicznego, tj. asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Planowane jest przygotowanie 640 asystentów. Środki na ten cel to 24,5 mln zł.
– To jest absolutna zmiana. Zostały określone standardy i przygotowano dodatkowe środki na ten cel. Chcemy trafniej kierować i adresować środki do dzieci, które tego potrzebują – podkreśliła wiceminister.
W 2022 r. uruchomiono finansowanie z budżetu MEiN przeznaczone na studia podyplomowe w ramach czterech kierunków: wczesne wspomaganie rozwoju i wsparcie rodziny, praca w klasach zróżnicowanych, doradca rodziny oraz metodyka wspierania komunikacji językowej uczniów.
– Zmieniamy model wczesnego wspomagania nie tylko dziecka, ale także rodziny oraz chcemy, aby myślano o dzieciach z niepełnosprawnościami jak o wielkim wyzwaniu, a nie problemie. Szkoła ma przygotowywać nie tylko do tego, żeby być dobrym pracownikiem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem – dodała Sekretarz Stanu.

Konferencja „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa”

Konferencja to odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnościami wkraczającymi na rynek pracy. Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat budowania właściwych postaw społecznych oraz integracji w środowisku pracy i sferze społecznej.
Celem konferencji było merytoryczne i praktyczne wsparcie zarówno osób niepełnosprawnych, jak i przedsiębiorców. Podczas panelu dyskusyjnego prelegenci reprezentujący najważniejsze instytucje oraz organizacje pozarządowe dyskutowali na temat roli państwa we wspieraniu osób niepełnosprawnych na rynku pracy.


 

Źródło: MEiN