Współpracujemy z Senatem RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

24 marca br. grupa senatorów skierowała do Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego wniosek o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii.
W lipcu Senacka Komisja Ustawodawcza skierowała do 16 organizacji pozarządowych prośbę o zaopiniowanie proponowanych zmian. W odpowiedzi spłynęły stanowiska od 5 podmiotów, w tym od Fundacji Mir.

Jakie zmiany proponują Senackie Komisje?

W dniu dzisiejszym Komisje: Kultury i Środków Przekazu, Ustawodawcza oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz zaproszeni goście: przedstawiciele organizacji pozarządowych – w tym Fundacji Mir, Monika Piętas-Kurek, zastępca dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ds. Zbiorów i Edukacji, Monika Wiszyńska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektor Departamentu Własności Intelektualnej Mediów w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, i dyrektor Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski przeprowadzili wstępną dyskusję nad projektem noweli ustawy o kinematografii i przerwali pracę do czasu wpłynięcia opinii nt. proponowanego rozwiązania.
Projektowana nowela zakłada nałożenie na podmioty prowadzące dystrybucję filmu na polskim rynku obowiązku przekazania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (PISF): kopii filmu na nośniku elektronicznym, listy dialogowej filmu w języku polskim oraz plików audio zawierających audiodeskrypcję i napisy do filmu w wersji audio. PISF zostałby zobligowany do nieodpłatnego udostępnienia tych materiałów organizacjom pozarządowym w celu realizacji audiodeskrypcji filmu.
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka prezentując projekt ustawy podkreśliła, że jest on odpowiedzią na głos społeczny osób z dysfunkcjami wzroku, starszych mających trudności w szybkim czytaniu napisów, które będą mogły w szerszym stopniu korzystać z oferty kinowej. Według szacunków jest to grupa osób rzędu 4-5 milionów. Wicemarszałkini zgłosiła autopoprawkę do projektu zmieniającą podmiot zobowiązany do przekazywania wraz z filmem materiałów do realizacji audiodeskrypcji. Senator Zdrojewska stwierdziła, że w związku z założeniami tego projektu ustawy będzie niezbędne prowadzenie dalszych prac legislacyjnych zmierzających do zmiany innych ustaw m.in. uregulowania zagadnienia prawa autorskiego. Senator Czerwiński analizował inny wariant wprowadzenia zmian proponowanych w projekcie ustawy : zamiast dodawać nowy artykuł do ustawy zmienić treść stosownego artykułu i uszczegółowić go w rozporządzeniu do ustawy. Senatorów interesowała również kwestia finansowania proponowanych zmian, oddziaływania noweli na inne ustawy oraz rozszerzenia ustawowych udogodnień dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu.
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski poinformował zebranych, że zwrócił się do 16 podmiotów z prośbą o opinię o przedmiocie noweli – odpowiedziało 5 podmiotów i opinie nadal wpływają. W związku z tym Wicemarszalkini Gabriela Morawska-Stanecka  zgłosiła wniosek o ogłoszenie przerwy w pracach nad projektem do czasu wpłynięcia dalszych opinii.