Osoby z niepełnosprawnościami mogą stracić prawo do świadczeń. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich

  1. • Konsekwencją projektu, nad którym pracuje obecnie Sejm, byłaby konieczność składania przez osoby z niepełnosprawnościami nowych wniosków o orzeczenia o niepełnosprawności
  2. • Osoby, które by ich nie złożyły, straciłyby 1 czerwca 2023 r. prawo do świadczeń opiekuńczych, kart parkingowych oraz świadczeń z ustawy o pomocy społecznej

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk interweniuje w tej sprawie u przewodniczących senackich komisji: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawczej.
Zgodnie z art. 15 h specustawy kowidowej z 2 marca 2020 r. orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności – którego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia albo upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy – zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Ogłoszony od 16 maja 2022 r. do odwołania stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nadal obowiązuje.
W trakcie prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nad projektem nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzono art. 13, który z dniem 1 czerwca 2023 r. uchyla art. 15h specustawy.
Konsekwencją tej regulacji będzie konieczność złożenia przez osoby, których ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności została przedłużona, wniosków o wydanie nowego orzeczenia w celu zachowania prawa do ulg i uprawnień. Osoby, które ich nie złożą, stracą 1 czerwca 2023 r. prawo do świadczeń opiekuńczych, kart parkingowych oraz świadczeń na podstawie przepisów o pomocy społecznej.
Do czasu uzyskania nowego orzeczenia – co wiążę się z koniecznością przygotowania dokumentacji medycznej i oczekiwania na termin posiedzenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności – osoby te zostaną pozbawione pomocy, co dramatycznie wpłynie na pogorszenie ich sytuacji życiowej. A chodzi przecież o osoby najsłabsze, wymagające szczególnego wsparcia.
Materia zmiany w art. 13 ustawy wykracza zaś poza zakres przedmiotowy projektowanej ustawy – na co wskazywało Biuro Legislacyjne Sejmu.
Rzecznik prosi zatem przewodniczących komisji Senatu o przeanalizowanie tych uwag w aspekcie możliwości ich uwzględnienia w trakcie prac połączonych Komisji nad ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 898).


 

Źródło: Biuro RPO