Pobierasz rentę uczniowską? Będziesz mógł wystąpić z wnioskiem do ZUS-u o zamianę na rentę socjalną

18 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.
Projekt przewiduje zmiany, które porządkują ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów. Zmiany obejmą też m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej, co ma na celu zapewnienie skutecznego doręczania korespondencji, zarówno wysyłanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i wysyłanej przez ZUS.
Przyjęte przez Radę Ministrów przepisy wprowadzają istotne zmiany dotyczące osób pobierających rentę uczniowską. Jak czytamy w projekcie ustawy: wprowadzone zostaną zmiany dotyczące świadczenia wypłacanego przez ZUS, tzw. renty uczniowskiej.
– Ze względu na podobny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej i socjalnej oraz czas powstania niezdolności do pracy, osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę otrzymywanej renty na rentę socjalną.
– Prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej.
– Rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób uprawnionych do renty uczniowskiej.
Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


 

Źródło: KPRM