Dzięki programowi „Rozwój Lokalny” 29 miast otrzyma dodatkowe środki na dostępność

Projekty rozwojowe realizowane w programie mają na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast.
W ramach wymiaru społecznego projektów realizowane będą również działania na rzecz dostępności w zakresie:

  1. • polityki mieszkaniowej w ujęciu społecznym i inwestycyjnym (m.in. projektowanie uniwersalne, zrównoważone osiedla mieszkaniowe, innowacje mieszkaniowe czy mechanizmy wspomagania dostępności mieszkań);
  2. • promocji inwestycji i innowacji społecznych w rozwój społeczności lokalnych w uboższych rejonach;
  3. • innowacyjnych rozwiązań na rzecz wsparcia partycypacji społecznej;
  4. • kompleksowych działań rewitalizacyjnych (we wszystkich aspektach);
  5. • polityki senioralnej – stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa;
  6. • rozwoju usług z zakresu edukacji i opieki zdrowotnej.

Program „Rozwój Lokalny” jest elementem realizacji Działania „100 gmin bez barier” w ramach rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025.


 

Źródło: Funduszeeuropejskie.gov.pl