Rada Dostępności zebrała się na kolejnym posiedzeniu

Po raz kolejny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się posiedzenie Rady Dostępności. Przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk osób z niepełnosprawnościami spotkali się, aby wspólnie rozmawiaćo działaniach podejmowanych w ramach Programu Dostępność Plus. Radzie Dostępności przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Po raz drugi w tym roku spotykamy się w takim gronie, aby rozmawiać na temat dostępności. Mimo pandemii dyskusja o dostępności jest bardzo żywa. Szukamy rozwiązań problemów, które napotykamy wdrażając działania na rzecz dostępności

– mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu wdrażania Programu Dostępność Plus.
Od 2019 roku na działania związane ze zwiększaniem dostępności przeznaczono 8,7 miliarda złotych. Podjętych zostało ponad 100 inicjatyw na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Blisko 220 przedsiębiorców, samorządów czy organizacji pozarządowych zostało Partnerami Programu Dostępność Plus.
Poruszono także kwestie związane z wprowadzaniem dostępności w miejscach objętych ochroną konserwatora zabytków. Zaprezentowane zostały sposoby współpracy pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za koordynację dostępności, a konserwatorem zabytków. Uczestnicy spotkania dyskutowali również na temat projektowania budynków w sposób który umożliwi przystosowywanie ich do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Rozmawiano także o prowadzonych zmianach na rzecz edukacji włączającej.
Rada Dostępności to grupa ekspertów reprezentujących różne środowiska. Wśród nich są przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych, instytutów badawczo-naukowych oraz eksperci ds. dostępności. Członkowie Rady Dostępności to osoby,które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dostępności, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb. Wśród członków Rady są także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które najlepiej znają bariery w naszym otoczeniu i przestrzeni publicznej.
Do głównych zadań Rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności oraz przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie.
Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Koncentruje się on na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.


 

Źródło: PAP MediaRoom