Prawie 21,5 mln dla mazowieckich samorządów w ramach Funduszu Solidarnościowego

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego 170 umów na realizację tegorocznych edycji Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Mazowieckie samorządy na mocy zawartych umów otrzymają z Funduszu Solidarnościowego w sumie blisko 21,5 mln zł dofinansowania do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin (opiekunów) w województwie mazowieckim.
W ramach Programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do mazowieckich samorządów trafi łącznie 21 453 623,37 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa”

W ramach edycji 2021 Programu „Opieka wytchnieniowa” Wojewoda Mazowiecki przekaże 98 mazowieckim samorządom łącznie 7 599 962,15 zł z przeznaczeniem na objęcie opieką wytchnieniową 1 248 osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, w tym:

  1. –        770 osób w ramach pobytu dziennego przez 85 gmin
  2. –        205 osób w ramach pobytu całodobowego przez 24 gminy
  3. –        273 osób w ramach specjalistycznego poradnictwa przez 7 powiatów

18 gmin otrzymało środki na opiekę wytchnieniową realizowaną zarówno w ramach pobytu dziennego jak i całodobowego.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

W ramach edycji 2021 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Wojewoda Mazowiecki przekaże 72 mazowieckim samorządom, w tym 61 gminom i 11 powiatom,  łącznie 13 853 661,22 zł na objęcie usługami asystenckimi 944  osoby z niepełnosprawnościami i zatrudnienie w tym celu 567 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.
Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniami równoważnymi i dzieci do 16 roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z których minimum 70 procent stanowią osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.


 

Źródło: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego