Ukazało się nowe wydanie „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał zaktualizowaną wersję „Atlasu geograficznego Polski” dla niewidomych i słabowidzących. Atlas został opracowany i wydany w postaci drukowanej i w formie plików cyfrowych.
Cyfrowa wersja atlasu została przygotowana w dwóch wersjach, dla dwóch technologii druku i tłoczenia reliefowego: papieru puchnącego oraz termoformowania.
Pliki cyfrowe są dostępne do pobrania bezpłatnie zarówno w postaci wektorowej (pliki formatu CDR), jak i w postaci rastrowej (pliki formatu PDF, TIF oraz JPG) ze strony geoportal.gov.pl w sekcji „Dane do pobrania” warstwa „Opracowania tyflograficzne”.
Pliki, przygotowane w wersji do druku w technologii papieru puchnącego, można wykorzystać do samodzielnego druku i uwypuklenia na urządzeniach zwanych termouwypuklarkami. Szczegółowe informacje dotyczące technologii papieru puchnącego, urządzeń, które są niezbędne do samodzielnego uwypuklania arkuszy mapowych oraz procesów druku, uwypuklania i wzmacniania wykonanych arkuszy mapowych przedstawia broszura pt.: „Druk płaski, uwypuklanie i wzmacnianie powierzchni arkuszy atlasu w technologii papieru puchnącego”.
Drukowana wersja atlasu została opracowana tylko w technologii termoformowania, czyli tłoczenia
w plastiku. Technologia termoformowania pozwala na wykonywanie map tyflologicznych oraz tyflografik zarówno w wersji dla niewidomych (warstwa reliefowa) jak i w wersji słabowidzących (warstwa wielobarwna). Druk atlasu wykonano w nakładzie 200 egzemplarzy.
Atlas składa się z 34 map skompletowanych w II tomach. Treść map atlasu obejmuje trzy grupy tematyczne: środowisko geograficzne Polski (11 plansz), zagadnienia społeczno-ekonomiczne (19 plansz), Polska w szerszym kontekście geograficznym i politycznym (4 plansze).
Wersja drukowana atlasu jest udostępniana odpłatnie – na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Szczegółowe informacje dotyczące Atlasu są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/kartograficzne-opracowania-specjalne .


 

Źródło: GUGiK / Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.