Otwock: Można się ubiegać o wydanie karty Rodzina N+

Program dedykowany jest rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałym na terenie Miasta Otwocka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego, w której znajduje się co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne – dotyczy to jedynie placówek mieszczących się na terenie Miasta Otwock.
Program Rodzina N+ jako element polityki społecznej realizowanej przez
Miasto ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez poprawę ich warunków życia, stymulowanie poprawy zdrowia oraz sprawności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wyrównanie szans dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poprawienie dostępu do edukacji, sportu, dóbr kulturalnych i usług świadczonych przez Miasto, a także urozmaicenie możliwości spędzania aktywnie wolnego czasu rodziców z dziećmi.
Do korzystania z programu uprawnione są rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie miasta.
Posiadanie karty Rodzina N+ uprawnia m. in. do:

  1. Obniżonych opłat w przedszkolach miejskich za 1 godzinę niewchodzącą w wymiar godzin bezpłatnych w wysokości 0 zł.
  2. Obniżonych opłat z tytułu uczęszczania dziecka z Rodziny N+ do Żłobka Miejskiego w wysokości 0 zł.
  3. Obniżonych opłat za żywienie, w tym za obiady w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach i w żłobku miejskim, nieprzewyższających kwoty 1 zł w wymiarze miesięcznym.

Posiadacze Kart Rodzina N+ są uprawnieni do zniżek, ulg i preferencji udzielanych przez placówki i podmioty posiadające specjalne oznaczenie graficzne z napisem „tu honorujemy otwocką kartę Rodzina N+”.
Karta przysługuje bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko
w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. By móc skorzystać z Programu Rodzina N+ należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka – ul. Armii Krajowej 5, bud. „B” na parterze.


 

Źródło: UM Otwock